Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Bedömningsstöd i matematik åk 6 |

BEDÖMNINGSSTÖD INFÖR BETYG ÅK 6

Elevens förmågor synliggörs genom frågan HUR eleven kan.

FILER ATT LADDA NER:

Bedömningsstöd (pdf)

Provlektion (pdf)

Genom att använda bedömningsstödet får du svar på frågorna:

HUR är elevens begreppsförståelse?

HUR ser elevens förmåga att lösa problem ut?

HUR utför eleven sina beräkningar och väljer strategier?

HUR resonerar eleven i matematik?

HUR är elevens förmåga att bedöma rimlighet?

HUR kommunicerar eleven i matematik?

När du känner till elevens förmågor, eller kunskapskvaliteter, blir det tydligt vilka delar i det centrala innehållet som eleven behöver öva på – och vilka typer av uppgifter du ska rikta in undervisningen på. För varje kunskapskrav ges i bedömningsstödet exempel på hur en uppgiftslösning för betygsnivåerna A, C och E kan se ut. Där poängteras också vad eleven bör behärska på de olika betygsnivåerna för att underlätta din bedömning av elevernas lösningar.

Bedömningsstödet är också ett enklare komplement till det poängsystem för bedömning som Skolverket utarbetat. Om du vill testa dina egna elever, finns uppgifterna till bedömningsstödet all Ladda hem ett bedömningsstöd (pdf)

MER OM FÖRMÅGORNA: Resonera och Kommunicera är två skilda förmågor i kursplanen men behandlas ofta tillsammans, t.ex. i kommentarmaterialet.

Exempel på bedömningsstöd

RESONERA FOKUSERAR PÅ ELEVENS ARGUMENTATION: hur bra är den och lyfter den på något sätt resonemanget?

KOMMUNICERA FOKUSERAR PÅ ELEVENS BESKRIVNING AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET: hur ändamålsenlig, effektiv och anpassad till sammanhanget är den?

Av Skolverkets bedömarträning går att utläsa några mer konkreta kvalitetsmått att använda när du bedömer mot de båda förmågorna:

RESONERA   KOMMUNICERA
Går resonemangen att följa?   Är hela uppgiften besvarad?
Redovisar eleven sina metoder?   Är det matematiska språket enkelt /godtagbart /korrekt?
Motiverar eleven sina val?   Är figurer acceptabelt / tydligt ritade?
Försöker eleven att generalisera?   Varierar eleven mellan olika uttrycksformer?

Ladda hem en provlektion (pdf)