Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
maj | 2015 |

Månadsarkiv: maj 2015

Att arbeta med särskilt begåvade elever

Har du en elev som resonerar och associerar med en skärpa och hastighet som sticker ut? Här finns stöd och inspiration för dig att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever.

Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov.

Det är inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten att lära.

Om stödmaterialet

Vi har gett några forskare och lärare i uppdrag att lyfta olika aspekter på temat särskilt begåvade elever inom grundskolan och gymnasieskolan. Texterna är en introduktion till området och riktar sig till lärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän.

Materialet består av två delar. Den första övergripande delen beskriver vilka elever det gäller, deras socioemotionella stödbehov, hur skolan i stort kan planera och genomföra en differentierad undervisning för dem, hur skolan kan utveckla en långsiktig plan för att uppmärksamma och möta dessa elever samt vad andra länder gör.

Den andra delen ger förslag på hur särskild begåvning kan uttryckas i ämnena bild, historia, matematik, moderna språk och svenska. Där finns också exempel på hur undervisningen kan utformas för att utmana särskilt begåvade elever och främja deras utveckling.

Stödmaterialet består av flera texter som kan läsas i en följd men också var för sig. Därför finns vissa upprepningar.

Här kan du hämta materialet:

Ämnesdidaktiskt stöd i matematik.

Litteraturtips: Grundläggande algebra, funktioner, sannolikhetslära och statistik.

Matematikdidaktik för lärare

Författare: Wiggo Kilborn och Natalia Karlsson

ISBN: 9789144090191

De matematiska strukturer som ligger till grund för skolans matematik förtjänar att lyftas fram eftersom de gör matematiken överskådlig och begriplig. I den här boken visar Wiggo Kilborn och Natalia Karlsson hur dessa matematiska strukturer kan förklara matematiska samband samt konkretisera och generalisera ämnesinnehållet.

Grundläggande algebra, funktioner, sannolikhetslära och statistik presenterar didaktik och didaktisk ämnesteori i matematik. I de första kapitlen behandlas innebörden i begreppet algebra.Författarna beskriver hur man med kunskaper om grundläggande algebra kan förstå den grundläggande aritmetiken samt generalisera den till nya talområden och till operationer med algebraiska uttryck. På motsvarande sätt behandlas funktioner och ekvationer genom att övergripande egenskaper och gemensamma strukturer lyfts fram. Boken avslutas med ett kapitel om statistik som har till syfte att ge läraren/lärarstudenten en uppfattning om hur man kan arbeta med – och tolka – data som presenteras med kvantitativa metoder.

Boken vänder sig i första hand till lärarstuderande och verksamma lärare på grund- och gymnasieskolan, men kan med fördel även läsas av föräldrar och andra som är intresserade av matematikämnets didaktik och didaktisk ämnesteori.

grundläggande algebra

5 undervisningspraktiker i matematik- för att planera och leda rika matematiska diskussioner

Författare: Margaret S. Smith och Mary Kay Stein

Förlag: Natur & Kultur

ISBN: 9789127138582

I boken 5 undervisningspraktiker i matematik – för att planera och leda rika matematiska diskussioner är problemlösning centralt. Författarna Margaret S. Smith och Mary Kay Stein tar utgångspunkt i ny evidensbaserad forskning om hur lärare kan planera och genomföra rika klassrumsdiskussioner för att uppnå både högt ställda lärandemål och utgå från elevernas egna arbeten. Genom konkreta exempel ges råd om hur lärare kan leda och styra diskussionerna så att viktiga idéer förs upp till ytan, missuppfattningar exponeras och förståelse utvecklas.

Boken ger dig som matematiklärare fem konkreta undervisningspraktiker utifrån elever­nas olika sätt att tänka:

  • Förutse vilka strategier elever kommer att använda för att lösa ett matematiskt problem.
  • Överblicka och notera hur elever resonerar och arbetar under lektionen.
  • Välja ut de arbeten som lämpar sig att presentera och diskutera i klassen.
  • Ordna presentationerna för att maximera potentialen att fördjupa elevernas förståelse.
  • Koppla ihop olika strategier och idéer för att hjälpa eleverna att förstå de matematiska sambanden.

5 undervisningspraktiker i matematik vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i hela grundskolan såväl som gymnasieskolan. Förordet till boken är skrivet av professor Andreas Ryve och doktorand Maria Larsson, båda verksamma vid Mälardalens högskola.

Översättning: Margareta Brogren.

5 undervisningpraktiker

 

Kahoot (kahoot.it / getkahoot.com)

Kahoot är ett responsverktyg som kan liknas vid en en interaktiv frågesport, där du som lärare skapar frågor och svarsalternativ och där sedan eleverna kopplar upp sig mot spelet och spelar tillsammans. Kahoot kan t.ex användas för att kolla av vilken förförståelse eleverna har inför ett arbetsområde, det kan användas för att se om eleverna förstått genomgången eller texten de läst. Det skapar sedan ett bra underlag till gemensamma klassrumsdiskussioner.

På sidan finns även färdiga frågesporten inom en mängd olika ämnesområden. Är du intresserad av matte så lägger du in det som sökord.

Intresserad?

Ta del av hur Flippad Fröken gjort.

kahoot2

kahoot

Mathsframe

En sida med över 200 interaktiva mattespel för alla åldrar.

http://mathsframe.co.uk/

mathsframe

Lekfull matematik

 – matematiska spel och aktiviteter 

öppen konferens för matematiklärare, forskare och alla intresserade 
särskilda spår för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och komvux i mån av anmälningar 

Karlskrona, 1-3 juli, 2015

Vi vill bidra till att ge lärare i matematik tillgång till flera alternativ för sina elever i form av matematiska spel och aktiviteter som stimulerar intresse och lärande. Konferensens syfte är att ge exempel på konkreta sätt att utveckla elevers själv­ständiga mate­matiska tänk­ande, diskussion och dialog, för ökat matematiskt intresse, insikt och gemen­skap om matematik

Konferensen Lekfull matematik inträffar 1-3 juli i världsarvets Karlskrona, samtidigt som Lyckå kammarmusikfestival, som på kvällarna innebär musikaliska spel och aktivi­teter (bland annat i Marinmuséum, som skymtar i övre delen av bilden ovan).

Lekfull matematik handlar om aktivitet. Du inbjuds att:

 • som deltagare prova spel och aktiviteter, och att
 • presentera ett spel och/eller aktivitet, eller flera

Texter om varje presentation sammanställs till en konferensskrift som läggs upp på denna sida. Kanske ger denna skrift lärare tillgång till nya konkreta möjligheter i matematikklassrummet!

Tid: 1-3 juli, 2015. Start: kl. 13.00 onsdag den 1 juli, avslutning 13.00 fredag den 3 juli.

Lokal: Blekinge Tekniska Högskola, Gräsvik, Karlskrona.

Läs mer.

lekfull matematik konferens

Matematikdidaktik i praktiken- att undervisa i årskurs 1-6

Natalia Karlsson & Wiggo Kilborn

Gleerups, ISBN 9789140688743

Matematikämnets didaktik handlar i första hand om undervisningens innehåll och hur elever kan tillägna sig matematiken. Målet är att eleverna ska få ett bra förhållningssätt till ämnet och en förmåga att förstå och använda matematiken.

I den senaste kursplanen i matematik, Lgr 11, sammanfattas undervisningens syfte i de förmågor man önskar att eleverna ska utveckla. I den här boken diskuteras innebörden i dessa förmågor och hur man på ett konkret sätt kan arbeta med dem i undervisningen. Stor uppmärksamhet ägnas åt begreppen konkretisering och variation. Konkretiseringen handlar då inte om att ”göra”, utan om att förstå. Målet med konkretisering är abstraktion. Variationen handlar i första hand om att elevanpassa ämnesinnehållet, det vill säga att individualisera. Först när innehållet är elevanpassat är det möjligt att variera arbetsform och arbetssätt.

I boken behandlas alla centrala områden i kursplanen ur ett matematikdidaktiskt perspektiv. Syftet är att man som lärare, utifrån en genomtänkt didaktik, ska kunna erbjuda eleverna förståelse för olika matematikinnehåll samt kontinuitet i inlärningen, från förskoleklassen till högstadiet.

Natalia Karlsson är docent i matematik och lektor i matematik med inriktning mot didaktik. Hon arbetar som lärarutbildare vid Södertörns högskola. Hennes forskning är inriktad mot elevers och studenters uppfattning om matematik.

Wiggo Kilborn, tidigare universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet, arbetar som konsult inom utbildningsområdet. Han har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och skolforskning.

Matematikdidaktik

Formativ bedömning-konkreta exempel och metodiska tips

Carolin Heyer och Ingeborg Hull

Natur & Kultur, ISBN 9789127435872

Bedömningen är en utmanande del av en lärares vardag. Den ska enligt Lgr 11 vara likvärdig, allsidig, målstyrd, summativ, formativ och tillräckligt tydlig för att elever och föräldrar ska förstå och kunna påverka kunskapsutvecklingen. Bedömningen ska i första hand syfta till lärande – lärande bedömning.

För att ha möjlighet att uppfylla alla bedömningskrav i en tidspressad arbetssituation krävs verktyg och hjälpmedel. I denna bok ges konkreta exempel och metodiska tips för arbete med formativ bedömning. Här presenteras forskningsbakgrund och koppling till läroplanen. Här visas en arbetsgång, en väg som visar hur du som lärare kan komma i gång med formativ bedömning i praktiken.

 • Hur presenterar jag kunskapskrav och förmågor?
 • Hur gör jag en matris tillsammans med mina elever?
 • Hur arbetar jag med kamrat-, själv- och sambedömning?

Utifrån exempel i svenska och matematik på mellanstadiet presenteras verktyg som omvandlar teori till praktik.

 Formativ bedömning

Math för kids- ett digitalt träningsprogram för  6 år- uppåt

http://www.math-exercises-for-kids.com/

math for kids

 

Vill du arbeta med IKT i din matematikundervisning?

Lyssna på Skolverkets film om hur några lärare arbetar i sina klassrum.

Filmen kommer från lärportalen för matematik, modulen matematikundervisning med IKT  åk 7-9.