Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
mars | 2016 |

Månadsarkiv: mars 2016

Lotteriinspektionens matematiktävling för åk 7-9

Genom att arbeta med tävlingens sannolikhetskurs kan eleverna uppnå målen i matematik samtidigt som de får lära sig om sannolikhet på ett verklighetsförankrat sätt. Kursen ger eleverna en inblick i hur spel om pengar fungerar och att ”drömvinsten” inte är så nära som många tror.

Sista inlämningsdag för tävlingen är den 4 maj 2016.

Intresserad?

Du har väl anmält din klass?

Anmäl dig annars här.

 

I år även på arabiska.

Mattestjärnor i förskolan- Eva-Mari Kallin, Ann-Charlott Ring, Josephine Pålsson 

Mattestjärnor i förskolan är en inspirerande bok för dig som ska arbeta med matematik tillsammans med förskolebarn. Upptäck hur roligt, enkelt och fascinerande det kan vara att tillsammans med barnen uppleva matematiken i just din vardag.

Att arbeta med matematik tillsammans med små barn handlar om att i lekens form till exempel sortera, öva tal- och antalsuppfattning och lära sig grundläggande begrepp. Matematik är något som finns omkring oss, det gäller att synliggöra den. Gör det i lek, samtal, skapande verksamhet och gå på matematikjakt när ni är utomhus.

Boken innehåller många råd och tips samt olika förslag på matematiska aktiviteter.

Utgångspunkt för Mattestjärnor i förskolan är den reviderade läroplanen. Författarna arbetar alla i förskolan, och har många års erfarenhet av att arbeta med matematik på barnens villkor. De delar här med sig av sina tankar och idéer kring att upptäcka matematiken i allt de gör i förskolan.

Miljömärkt bok
Sidor: 72
ISBN: 978-91-86611-26-2

Bindning: Trådbunden
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 210,00 kr

Bläddra i boken

Mattestjärnor året runt- Eva-Mari Kallin, Ann-Charlott Ring, Josephine Pålsson

Mattestjärnor året runt är en fristående fortsättning på boken Mattestjärnor i förskolan.

I denna bok ger författarna ännu fler enkla, praktiska och roliga tips på hur man kan synliggöra och arbeta med matematik i förskolan.

Boken är indelad i tolv delar som följer året. Varje del har ett eget tema med inspirerande tips och idéer.

Här finns också förslag på hur man kan använda surfplattan i olika aktiviteter tillsammans med barnen.

Utgångspunkten är den reviderade läroplanen för förskolan. Alla aktiviteter iknyts ihop med citat från läroplanen för att få en röd tråd i verksamheten.

För att göra det ännu tydligare är även denna gång mattestjärnorna med för att på ett enkelt sätt synliggöra matematiken. Sedan är det bara att följa barnens tankar och idéer genom lek, skapande och samtal på ett lustfyllt sätt.

Bläddra i boken

Miljömärkt bok
Sidor: 80
ISBN: 978-91-86611-49-3

Bindning: Trådbunden
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 210,00 kr

Till hemsidan; http://www.askunge.se/forlag/Mattestjarnor_i_forskolan.html

Rutan och Randan- fem matematiksagor

Materialet består av fem berättelser med matematiskt innehåll. Varje bok tar upp ett matematiskt område ur förskolans läroplan. I varje bok finns reflekterande frågor och tips på hur pedagogen kan arbeta vidare med innehållet.

Tanken är att böckerna kan läsas högt av en pedagog, till exempel som en introduktion av ett matematiskt område.

Böckerna tar upp områdena: Sortera, Mängd, Mätning, Mönster och Läge.

Läs mer här.

Rutan och Randan collage

Ett, två- stå på tå och Femma, sexa- det kommer en häxa- praktisk matematik i förskolan

 

Ett och två – stå på tå är en praktiskt inriktad bok om hur du på ett lekfullt sätt kan introducera matematik för de yngsta barnen i förskolan. Du får hjälp med att upptäcka och utveckla matematiken i förskolans vardag tillsammans med barnen. Matematiken finns överallt − i barnets eget utforskande av omvärlden, i de gemensamma aktiviteterna med lek, spel och sång, men också i vardagssysslorna som när barnen ska klä på sig och duka bordet.

 

Bokens kapitel beskriver olika matematiska aktiviteter, som mätning och att prata matematik. Kapitlen är uppbyggda på samma sätt och inleds med en beskrivning av det matematiska innehållet, som sedan följs av förslag på vardagsaktiviteter, uppgifter, lek och spel, boktips, sånger, rim och ramsor med utgångspunkt i förskolans vardag. Flicka och klossar

Ett och två stå på tå Matematik för de yngsta i förskolan

Läs mer här.

Femma, sexa – det kommer en häxa gör matematiken i förskolan både rolig och lärorik. Du får exempel på vad praktisk matematik i förskolan kan vara.

 

Uppslag ur Femma, sexa I bokens första del presenteras huvudområdena i ”Tal, mätning och form” med tonvikt på taluppfattning, geometrisk förståelse, språkförståelse och problemlösning. I bokens andra del finns en samling aktiviteter som kan bidra till barnens matematikutveckling. Aktiviteterna är olika slags lekar, sånger och spel som passar in i förskolans vardag. Många av dem kan med fördel utföras utomhus, så att barnen får springa runt och röra på sig.

 

Varje aktivitet presenteras överskådligt på en sida under rubrikerna:Ämnesfokus (d.v.s. vilket matematiskt begrepp övar vi med den här aktiviteten), Material, Gör så här och Praktiska tips. Längst bak i boken finns en litteraturlista för den som vill läsa mer om matematik i förskolan En elefant balanserade

Förskolan ska utveckla barnens förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
LPFÖ 98

Läs mer här.

Femma, sexa - det kommer en häxa

 

Mattelekar för förskola och F-klass

I Mattelekar för förskola och F-klass går leken hand i hand med matematiken.

I 97 olika aktiviteter får barnen med hjälp av lek, musik, ramsor och rörelser stifta bekantskap med grundläggande matematiska begrepp.

Författaren betonar sambandet mellan matte, motion och musik.Barnen får möjlighet att lära med hela kroppen och med alla sinnen. Basen i övningarna är hela tiden barns inbyggda lust att leka.

Lekarna är sorterade under sex matematiska områden: Kvantitativa begrepp, Att känna igen siffror, Räkning, ett/ett-förhållande och mätning, Enkel geometri, Ordningsföljd och mönster samt Att räkna.

Inom varje område får pedagogen förslag på ett stort antal aktiviteter, sorterade från enklare till svårare nivå. Många övningar går att göra helt utan material, de övriga kräver endast enkel utrustning som oftast finns till hands.

Läs mer här.

Bland bollar och klossar

matematik för de yngsta i förskolan

Barn möter i dag förväntningar om att de ska lära sig förstå och använda siffror, räknesätt, begrepp och strategier för problemlösning. Men långt innan de får undervisning i ämnet matematik tar det matematiska lärandet sin början. Grunderna läggs när det lilla barnet undersöker sin omvärld och samspelar med andra om likheter och olikheter, delar och helheter samt begrepp och symboler.

Det forskningsmaterial som boken bygger på är ett stort antal episoder hämtade ur aktuell förskoleverksamhet med ett-, två- och treåringar. Med dessa episoder som bas presenterar och diskuterar författaren både hur matematiken ter sig för barnen och hur deras lärande kan utmanas och utvecklas av uppmärksamma vuxna.Boken öppnar för nya upptäckter av matematik i vardagen och väcker diskussion kring den tidiga matematikinlärningen och lärares möjligheter att stödja de yngsta barnens lärande.

Den här andra upplagan av boken är framför allt kompletterad med diskussion om matematik som ett innehåll i förskoleverksamheten, så som det skrivs fram i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98, 2010.

Boken vänder sig i första hand till blivande och verksamma lärare och ledare i förskolan, men också till forskare och andra med intresse för de yngsta barnens lärande i matematik.

Läs mer här.

Bland bollar och klossar

Skolverkets sida, Tema modersmål

Här kommer en påminnelse om Skolverkets sida, Tema modersmål.

Där hittar man bl a en bra begreppsordlista på dari.

bildtema250

 

 

 

En sida med många kul övningar.

http://www.activityvillage.co.uk/

Activity Village - Keeping Kids Busy since 2000

NCM har spelat in in föreläsning med diskussion kring programmering i skolan.

Den sändes nu i februari.

Lyssna här.

Månadens problem, mars 2016

Det är en skottdag i vår kalender när detta skrivs och i den gamla judiska kalendern är det nu skottmånad. Därför har vi en del skjutande i våra problem. Känsliga personer avråds från att lösa det tredje problemet 🙂
Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
Ladda ner mars månads problem som pdf …

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag … eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg