Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Litteraturtips |

Matematik för alla

Aktiv matematik från förskoleundervisning till förskoleklass av Tilly Kajetski och Minna Salminen

Syftet med den här boken är att göra matematiklärandet hos barn i förskoleåldern mer glädjefullt och att erbjuda matematik för alla.

Matematiklärandet kan främjas genom att man utnyttjar barns naturliga sätt att agera. Under förskoletiden uppnår barn goda matematiska färdigheter om de vuxna vet hur de förmatematiska färdigheterna är uppbyggda och om de arbetar systematiskt.

I aktiv matematikundervisning används olika redskap på ett mångsidigt och målinriktat sätt. Det ger barnet stöd för det individuella lärandet. I förskolan och förskoleklassen utnyttjas olika sinneskanaler och integreringens olika möjligheter.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskoleklass.

matematik för alla

Räkna med språk

av Birgitta Sundström, Stina Thunberg, Anne-Charlotte Vennberg
Verktyg för språkinriktad matematikundervisning

Språkförståelse har en avgörande roll i matematikundervisningen. Med ett språkinriktat arbetssätt i matematikundervisningen ges alla elever, oavsett kunskapsnivå i svenska språket, goda förutsättningar att utveckla sina förmågor och klara kunskapsmålen. Räkna med språk ger matematikläraren den teoretiska bakgrund och de praktiska pedagogiska verktyg som behövs för en framgångsrik undervisning.

Författarna – två matematiklärare och en svenska som andraspråkslärare – berättar om sina arbetssätt med språkinriktade matematikundervisning som tillgodoser målen i Skolverkets styrdokument. Boken har många praktiska exempel på planering, lektionsupplägg och formativ bedömning.

I boken ingår en dvd med kopieringsunderlag för 20 laborationer, därtill lärarhandledning, beskrivning av arbetsgång, elevinstruktioner med bedömningsmall och extra material för genrepedagogiskt arbete. Boken kan användas av alla matematiklärare, såväl i grundskolan, gymnasiet som i vuxenutbildningen. Exemplen i boken är hämtade från vuxenutbildningen, kurs Matematik Grundläggande.

Birgitta Sundström är adjunkt och har över 30 års erfarenhet av att undervisa elever i matematik och naturorienterande ämnen. Hon jobbar vid Vuxenutbildningen i Luleå som lärare i matematik, kemi och biologi.

Stina Thunberg är förstelärare i svenska, religion och svenska som andraspråk vid Vuxenutbildningen i Luleå. Hon har flerårig erfarenhet, även från grundskola och gymnasium, att undervisa heterogena elevgrupper genom användande av innovativa arbetssätt.

Anne-Charlotte Vennberg är lärare i matematik och historia vid Vuxenutbildningen i Luleå. Hon har under de senaste åren varit aktiv i utveckling av verksamheten främst gällande matematik och IKT.

Länk till demofilen för bok och dvd.

 
Titel: Räkna med språk
Författare: Birgitta Sundström, Stina Thunberg, Anne-Charlotte Vennberg
ISBN:978-91-7382-865-9
Pris: 398 kr
 
räkna med språk

 

Appar lyfter det lustfyllda lärandet

I boken Appar lyfter det lustfyllda lärandet får du tips på bra och pedagogiska appar inom områden som exempelvis matematik, språk, skapande, lek och konstruktion. Du får förslag på hur du som pedagog kan arbeta med olika appar i kombination med traditionell verksamhet och undervisning.

Boken riktar sig i första hand till pedagoger i förskola och förskoleklass, men tipsen går givetvis att anpassa till äldre barn också.

Bläddra i bokenAppar 87701191

 Boken innehåller 

 1. •Appar

 2. •   Skriv med talsyntes

 3. •   Bokstäver väcker intresse för ord

 4. •   Stavning med bokstavsljud

 5. •   Lös korsordet

 6. •   En riktig utmaning – språk och logik

 7. •   Experiment och problemlösning

 8. •   Logiskt tänkande

 9. •   Skapa digitala böcker

 10. •   Väck kreativiteten

 11. •   Pyssla och bildskapa digitalt

 12. •   Mönsterövningar

 13. •   Vi lär oss färger

 14. •   Lär dig klockan

 15. •   En räknesaga

 16. •   Grundläggande matematik

 17. •   Räkna godis

 18. •   Antalsuppfattning upp till 20

 19. •Pedagogappar

 20. •   Att göra-listor

 21. •   Tankekartor

 22. •   Träna på turtagning

 23. •   Enkla presentationer

 24. •   Dela ut uppgifter

 25. • Frågor att fundera över

 26. • Tips på vägen

 27. • Referenslista

 

ISBN: 978-91-87701-19-1

F-pris: 165,00 kr

Författare till Appar lyfter det lustfyllda lärandet är Erika Olsson som arbetar på Skapaskolan i Huddinge. Erika föreläser även om sitt användande av lärplatta i förskola och är grundare av Förskolearenan.

Besök gärna Erikas egen hemsida!

 

Med matematiska förmågor som kompass

Den röda tråden i Med matematiska förmågor som kompass, är att vi ska upptäcka vilka möjligheter det finns att utforma undervisning där vi ger eleverna möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor. Boken presenterar de matematiska förmågorna utifrån aktuell forskning och lyfter fram dem med en nära koppling till matematiska delområden och individuella elevresultat. Innehållet belyser även utvärderingens roll och betydelse för elevernas kunskapsutveckling. 

Läsaren får ta del av hur vi med stöd i laborativt arbete och gemen­samma diskussioner hjälper eleverna att utveckla sin begreppsförmåga och för­måga att kommunicera matematik.Genom medvetna aktiviteter kan vi stödja eleverna att också utveckla en säker räkneförmåga, förmåga att lösa problem samt förmåga att föra ett matematiskt resone­mang. De mate­matiska förmågorna är sammanvävda till ett nätverk, som blir synligt, när det kopplas till ett matematiskt innehåll. I boken presenteras förmågorna inte endast som en vision utan som en vägvisare, en kompass, när vi utformar vår undervisning.

Med matematiska förmågor som kompass är en bok i ­matematikdidaktik som vänder sig till lärare, lärarutbildare,studerande och övriga med ­intresse för att utveckla skolmatematiken i grundskolans årskurser F–6.

Författare: Lisen Häggblom

Förlag: Studentlitteratur

ISBN: 9789144084381

med matematiska förmågor som kompass

 

 

 

Fritidshem- Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer

I fritidshemmets verksamhet finns oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra matematiken omkring oss. I många aktiviteter använder sig barnen redan av matematik, ofta utan att ens vara medvetna om det. I fritidshemmets verksamhet bör arbetet med matematik handla om att ta var på barns olika upplevelser och organisera aktiviteter som kan problematiseras. Fritidshemmets verksamhet ska vara ett stöd för barns lärande och utveckling och för de mål som finns i skolan.

 

Boken Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer vill inspirera och tydliggöra fritidspedagogernas uppdrag och specifika kompetens när det gäller att ta vara på och utveckla barnens matematiska förmåga. Du får tips på hur du kan planera aktiviteter som innehåller matematik inom områdena Språk och begrepp; Tal och räkning; Mått och mätning; Sortera och klassificera; Geometri och former samt Mönster.

Fritidshem Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer innehåller en teoridel som beskriver vilken matematik barnen möter i årskurs F-3 och en praktisk del med konkreta exempel på aktiviteter för att arbeta med matte på fritids.

Alla aktiviteter har koppling till kursplanens mål i matematik.

Fritidshem Matematik i aktivitet och vardagliga situationer är skriven av Anna-Lena Lindekvist som är legitimerad lärare och har arbetat som småskollärare i 40 år. Hon har en fil. mag. i pedagogik, skriver en avhandling om matematiksvårigheter och är Gudrun Malmerstipendiat. Anna-Lena har en bred kunskap om matematikdidaktik och är en uppskattad föreläsare.

Författare: Anna-Lena Lindekvist

Förlag: Natur & Kultur

ISBN: 9789127423114

fritidshem

Tal i bråk- och decimalform – en röd tråd

Tal i bråk- och decimalform – en röd tråd är ett kompetensutvecklingsmaterial som består av sju kapitel som behandlar bråkräkning i ett 1 till 9-perspektiv. Avsikten med materialet är att ge lärare möjlighet att skapa en kontinuitet i elevernas inlärning genom att ge en helhetsbild av bråkets roll i skolan ur ett undervisnings- och inlärningsperspektiv. Materialet togs ursprungligen fram för att användas i Matematiklyftets talmodul, men har nu anpassats för att kunna användas till att skapa en röd tråd genom grundskolans undervisning om tal i bråk- och decimalform.

Det är naturligtvis möjligt att på egen hand läsa igenom texten och nöja sig med det. Men för att få ut mesta möjliga av materialet rekommenderar vi att man som lärargrupp arbetar gemensamt med materialet på ungefär samma sätt som man gör i Matematiklyftet. Detta innebär att gruppen kan ta sig an varje kapitel på följande sätt

 • Individuell läsning av text
 • Kollegialt arbete
 • Diskussion
 • Lektionsplanering

Närmare beskrivning finner du i inledningen av materialet. För att materialet ska fungera som tänkt bör man även genomföra Skolverkets Diamantdiagnoser om bråk som är lämpliga för respektive årskurs.

»»» Materialet kan fritt laddas ner och användas under iakttagande av följande villkor:

Verket är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported license. För att ta del av en kopia av licensen besök följande http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/.

Du kan även nå matrialet via länken: http://ncm.gu.se/node/7191

 Tal i bråkform

Libers ämnestorget- nytt och nyttigt för din undervisning

Nu har de flesta av våra ämnesområden fått egna Ämnestorg på www.liber.se. Där hittar du ämnesrådgivare, lektionstips, inspiration, fortbildning och andra nyttigheter för din undervisning. Idén är att du enkelt ska kunna hitta alla lärarstöd vi kan erbjuda på ett och samma ställe och så fort vi har något nytt för dig så lägger vi upp det på Ämnestorget.

Nedan är ett axplock av vad du hittar på torget. 

Välkommen till Ämnestorget Matematik eller

https://www.liber.se/Kampanjer/Torg-F-9/

amnestorg

 

 

 

Uppdrag Språklyft med matematik – högläsningstexter och elevuppdrag med problemlösning

Uppdrag Språklyft med matematik är uppbyggt på samma sätt som Uppdrag Språklyft 1. Nya berättelser om Leksaksfabriken och Detektivbyrån leder oss in på uppdrag som har problemlösning i fokus. Alla uppdrag har koppling till det centrala innehållet i matematik och observationspunkterna i Nya Språket lyfter!

Författarna ingår i projektgruppen som på Skolverkets uppdrag utarbetade Nya Språket lyfter!, ett diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1–6.

Provläs :http://www4.nok.se/smak/index.asp?isbn=9789127429932

uppdrag språklyft

 

 

NämnarenTema 10 – Matematikundervisning i praktiken
Denna bok behandlar undervisning i matematik och vänder sig främst till dig som undervisar i årskurserna 4–9, och till dig som går en lärarutbildning med denna inriktning. Texterna behandlar undervisning både ur forsknings- och praktikperspektiv och boken är tänkt att kunna användas både enskilt och tillsammans med andra.
    Liksom Matematiklyftet, utgår denna NämnarenTema 10 – Matematikundervisning i praktiken från tanken att det är viktigt hur undervisningen utformas och att lärares gemensamma diskussioner om undervisning i matematik är avgörande för att utveckla undervisningen.
 
ISBN 978-91-85143-25-2
Introduktionspris: 290 kr, Nämnaren-prenumeranter: -25%
Red: Karin Wallby, Ulrica Dahlberg, Ola Helenius, Johan Häggström & Anders Wallby

Beställning: http://ncm.gu.se/form/bestallning/

NTema10

 

 

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
Boken riktar sig till lärare som undervisar i matematik i förskoleklass men är också relevant för dem som undervisar i grundskolans tidiga årskurser. Boken innehåller såväl konkreta, tematiskt ordnade aktiviteter som teoriavsnitt om hur barn utvecklar sin förståelse för tal och räkning.
    På läsningens område talar vi om språklig medvetenhet. På motsvarande sätt bör förskoleklassens undervisning i matematik utveckla barnens intuitiva känsla för antal och mönster till mer uttalad medvetenhet om relationer inom tal, mellan tal och mellan tal och omvärld.
    Materialet är utvecklat och utprövat med hjälp av lärare i förskoleklass.

ISBN 978-91-85143-25-2
Sidantal: 470
Pris: 290 kr, N-prenumeranter -25%
Författare: Görel Sterner, Ola Helenius & Karin Wallby

Beställning:  http://ncm.gu.se/form/bestallning/

fklass

 

Lärplatta och matematik – Vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass

Text: Erika Olsson

Förlag: Askunge Thorsén Förlag AB

ISBN:978-91-86611-59-0

Beskrivning:

I boken Lärplatta och matematik är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt.

Boken innehåller 

• Matematiskt tänkande i förskolan

• Vad säger läroplanen om matematik och ikt?

• Matematiska begrepp i förskolan

• Lärplattan som ett pedagogiskt verktyg

• Hur applikationer lyfter det lustfyllda lärandet 

• Lärplatta och matematik = sant

• En medforskande pedagog

• Reflekterande frågor 

•Matematiska apptips 

Du kan även få bläddra i boken: http://www.askunge.se/forlag/Larplatta_och_matematik.html

lärplatta

 

 

Matteverktyg

Text: Ann-Louise Ljungblad

Förlag: Studentlitteratur 2013

ISBN: 978-91-44-08646-0

 

Beskrivning:

Matteverktyg har hjälpt många barn – tydligheten i materialet hjälper även de barn som inte är i matematiksvårigheter.

Matteverktyg består av 50 blad, samlade i en spiralbunden bok. Materialet är ett komplement till de ordinarie matematikböckerna och syftar bland annat till att hjälpa barnen med övergången från den konkreta matematiken till en mer abstrakt nivå. Bilderna på korten hjälper barnen att förstärka sina inre bilder och underlättar på så sätt ett mer självständigt arbete. Bilderna består av tallinjer, talrader, klockor, enhetsbyten, termometrar, bråktal, positioner, geometriska figurer etc.

Materialet täcker området från det tredje skolåret och en bit upp under de senare skolåren. Att räkna med barn och Matteverktyg hänger ihop pedagogiskt och därför rekommenderar vi att man köper dem tillsammans.

matteverktyg

 

Barn och matematik 3-5 år

Text: Elisabet Doverborg
Foto: Anders Wallby
Sidantal: 16
Pris: 130 kr/10 st (inkl moms)

Beställning …

 

Tema ”Problemlösning i matematik”galler_tema prob_OMS.indd

ISBN:978-91-47-08376-3

Doris Lindberg, Cecilia Christiansen

Utgivningsår: 2010 , Upplaga: 1 
Omfång: 56 sidor

Beskrivning:

Inte bara en väg till svaret!
En av de viktigaste förmågorna i matematik är att kunna lösa problem. Att skapa och stödja kommunikation om matematik i klassen är en viktig del i undervisningen för att nå framgång inom problemlösning. Låt eleverna angripa ett matematiskt problem på olika sätt och ge dem sedan en möjlighet att presentera sin lösning. Genom att diskutera de olika lösningarna får eleverna lära sig olika strategier och tankesätt. Detta ger upphov till nya insikter.att använda

Tema problemlösning är ett material som kan användas direkt i din matematikundervisning. Vänstersidan av varje uppslag består av ett elevblad med ett matematiskt problem som får kopieras. Högersidan av varje uppslag består av tydliga läraranvisningar och en presentation med lösningsförslag till problemet. 

Utmaning för alla
Problemet ska vara en utmaning både för dem som tycker matematik är svårt och för de mest matematikbegåvade eleverna. En del kommer att lösa problemet på en konkret nivå medan andra kommer att presentera en mer abstrakt lösning. 

I Tema problemlösning hittar du problem inom matematikens olika områden och i början av boken finns en översikt över alla problemen och vilka matematiska områden de berör.

 

32 rika problem32_rp_omslag.indd

ISBN:978-91-47-01911-3

Maria Larsson

Utgivningsår: 2007 , Upplaga: 1 
Omfång: 72 sidor

Beskrivning:

Många vägar till en lösning!
Låt dina elever inspireras genom att kunna ta flera vägar! Det måste inte alltid finnas en rätt väg till att nå målet. 32 rika problem är ett handfast inspirationsmaterial som kan användas direkt i din matematikundervisning.

Bokens struktur
Högersidan av varje uppslag består av ett elevblad med ett rikt problem som får kopieras. Vänstersidan består av ett fullmatat lärarblad med en mängd lösnings- och lektionsförslag till problemet. I början av boken finns en översikt över alla de rika problemen och vilka matematiska områden de berör.

Egen hemsida
Alla rika problem finns i färg på bokens hemsida www.liber.se/32rikaproblem. Där finns även en enklare version av varje problem så att boken kan användas i lägre årskurser eller med matematiksvaga elever. Det behövs en kod för att komma in på hemsidan. Den får du med boken när du köper den.

Vad är ett rikt matematiskt problem?
Ett rikt matematiskt problem är gjort så att man kan lösa problemet på flera olika sätt. Alla elever ska kunna lösa åtminstone någon del i problemet. Samtidigt ska problemet även vara en utmaning åt de mest matematikbegåvade eleverna. Några elever kommer antagligen att lösa alla delar av problemet medan andra kommer att lösa någon eller några delar. Det kommer även att vara skillnad i hur eleverna löst problemet. En del kommer att lösa det på en generell och abstrakt nivå, medan andra kommer att hålla sig på en mer konkret nivå. Genom att diskutera de olika lösningarna tillsammans får eleverna lära sig olika strategier och tankesätt.

 

 

Rika matematiska problemNYOmslags Hagland.indd

ISBN: 978-91-47-05150-2

Kerstin Hagland, Rolf Hedrén, Eva Taflin

Utgivningsår: 2005 , Upplaga: 1 
Omfång: 240 sidor

 

Beskrivning:

Det här är en bok om hur man kan använda problemlösning i skolans matematikundervisning på olika nivåer. Hur känner man igen ett ”rikt problem”? Hur anpassar man problemet till olika elevers enskilda förutsättningar? Genom kreativa exempel visar författarna hur en lämpligt upplagd problemlösning kan vara ett sätt att nå kursplanernas mål och samtidigt skapa variation och arbetsglädje.

Här kan du hämta exempel på några rika problem.

 

Att lära in matematik ute 2

att lära in matematik ute

Boken har vidareutvecklat idéerna från den första boken.

Den innehåller 100 nya övningar och är anpassad till Lgr 11. Det är lätt att hitta aktiviteter som passar

till det område du jobbar med, då innehållet är strukturerat efter det centrala innehållet.

Kopieringsunderlag finns till de övningar där det behövs.

Beställs via www.outdoorteaching.com

 

Concept cartoons in the mathematics  education: Brenda Keogh, John Dabell, Stuart Naylor

Millgate house publishers ISBN 9780955626012

Beskrivning:

Boken ger en bakgrund till hur man kan arbeta med concept cartoons i den egna undervisningen. Det finns många förslag till lektionsupplägg och uppföljning till dessa. Till boken finns också en cd att köpa. På denna kan de engelska presentationerna redigeras till svenska.

 

 

Mathematics inside the black box- bedömning för lärande i matematik :Jeremy Hodgen och Dylan Wiliam

Stockholms universitets förlag ISBN 978-91-7656-676-3

Beskrivning:

Hur bedömer lärare elevens kunskaper? Hur anpassar lärarna undervisningen till den enskilde elevens förmågor? Hur blir eleverna själva medvetna om sitt eget lärande?

I den här texten behandlar frågor med fokus på formativ bedömning eller som idag även benämns bedömning för lärande. I Lgr 11 uppmärksammas bedömningsfrågorna med betoning på att eleverna själva ska utveckla en förmåga att bedöma och kritiskt granska egna och andras kunskaper.

Betydande forskning om bedömning visar på vikten av konkret och konstruktiv återkoppling. Texten tar upp hur lärare effektivt använder sig av framåtsyftande återkoppling. Författarna ger förslag på olika strategier som fungerat för lärare och som påverkar elevers lärande. Framförallt tar de fasta på lärares sätt att tänka kring sin egen undervisning.

Texten vänder sig till matematiklärare på alla stadier, från förskola till gymnasieskola men också inom högre utbildning. De flesta exemplen är hämtade från högstadiet.

 

 

 

Bedömning för lärande i årskurs F-5: Christine Harrison och Sally Howard

Stockholms universitets förlag ISBN 978-91-7656-680-0

Beskrivning:

Betydande forskning visar att formativ bedömning är en av de högst rankade framgångsfaktorerna för elevers lärande i skolan. Syftet med formativ bedömning – eller bedömning för lärande – är att stödja och utveckla elevers lärande. Den skiljer sig därmed från s.k. summativ bedömning, vars huvudsakliga syfte är att rangordna elever eller mäta deras kunskaper.
Författarna skriver att bedömning för lärande ska:
– vara inbyggd i undervisningen och lärandet
– dela lärandemålen med eleven
– hjälpa eleverna att själva se och förstå de kunskapskrav de ska arbeta mot
– engagera eleverna i självbedömning
– ge eleverna feedback som leder dem vidare till nästa steg i lärandet och hur de ska göra
– bygga på tron att alla elever kan utvecklas
– sätta in både lärare och elever i hur man tar emot och reflek­terar över den information som bedömningen ger.
Christine Harrison och Sally Howard beskriver olika strategier som fungerat i Primary School. De berättar också om hur lärare effektivt använt sig av framåtsyftande återkoppling och andra strategier som påverkar elevers lärande i det dagliga arbetet i klassrummet. Ett antal exempel presenteras, som kan anpassas till andra åldrar, andra ämnen och andra undervisningssituationer.
Författarna tar även upp vikten av utvärdering. De konstaterar att utvärdering är en viktig del i all skolutveckling. Den bör exempelvis ske kontinuerligt, i form av besök hos varandra, utbyte av idéer och resurser för att stödja ett professionellt lärande. Boken vänder sig till alla lärare som är intresserade av bedömningsfrågor och ­skolutveckling.

 

 

 

 

Bedömning av kunskap- för lärande och undervisning i matematik: Astrid Pettersson, Gunilla Olofsson, Katarina Kjellström, Ingmar Ingemansson, Stina Hallén, Lisa Björklund Boistrup, Lena Alm 

Kan beställas från Prim-gruppen, info@prim-gruppen.se.

ISBN 978-91-7656-670-1

Beskrivning:

 I boken kan man läsa olika texter om bedömning som är forsknings­baserade och bygger på medarbetarnas mångåriga erfarenheter. Boken tar inledningsvis upp olika aspekter kring bedömning och argumenterar för vikten av ett helhetsperspektiv, samt ger flera konkreta exempel och diskuterar elevmedverkan.

bedömning av kunskap

 

 

Förstå och använda tal- en handbok: Alistair McIntosh

Göteborgs universitet ISBN 978-91-85143-13-9

Beskrivning:

Att kunna förstå och använda tal – en handbok har fått ett succéartat mottagande hos Sveriges lärare. Första upplagan såldes slut på två veckor och boken är nu inne på tredje upplagan.

Att kunna förstå och använda tal är en betydelsefull kompetens i dagens samhälle, något som alla elever måste få möjlighet att utveckla. Boken behandlar progressionen i undervisning om tal och räkning med betoning på taluppfattning. Samtal, laborativt arbete, undersökningar av tal och gemensamma diskussioner är viktiga inslag i det arbetssätt som rekommenderas. Utveckling inom 22 områden behandlas och underlag för att genomföra översiktstest med klassen eller grupper av elever ingår. Testen finns på nio nivåer och dessutom finns underlag för att genomföra intervjuer med eleverna vid skolstarten.

Förstå och använda tal är speciellt inriktad på kritiska punkter som vi vet att många elever får problem med. Exempel ges på vanliga svårigheter och missuppfattningar. Dessa diskuteras och följs av allmänna och detaljerade förslag för undervisningen.

Materialet har utvecklats av Alistair McIntosh, Tasmaniens universitet, och bygger på forskning och lång erfarenhet av arbete med elever och lärare. Det har sedan bearbetats och anpassats för svenska förhållanden. Boken har getts ut med stöd från Myndigheten för skolutveckling.

Till boken hör också en CD, där testen finns som kopieringsunderlag.

 

 

 

Sifferdjävulen: Hans Magnus Enzensberger

Alfabeta ISBN 9789150101010

Beskrivning:

Boken har en underrubrik som lyder: En bok att stoppa under huvudkudden, för alla som är
rädda för matematik. Den handlar om pojken Robert som med hjälp av Sifferdjävulen upptäcker
matematiken. I Roberts drömmar visar Sifferdjävulen Teplotaxl på matematikens sammanhang
och samband. Under den första natten berättar Sifferdjävulen om oändligt plus, oändligt minus
och om siffran 1. Vidare i boken berättas det om ytterligare elva nätter och matematiska
områden som romerska siffror – nollan – tiotalsystemet – skutt (potenser) – primtal– oförnuftiga
tal (irrationella tal) – rädisan ur (roten ur) – trekantiga tal (triangeltal) – kvadrattal – bonatschital
(Fibonaccis talföljd) – Pascals triangel – kombinatorik – femhörningen – talet 1,618 – samt en
presentation av några matematiker, bl.a. Euler, Gauss, Russel och Klein. Boken slutar med att
Robert är tillbaka i sin skola där hans magister ger honom och klassen en, vad han tror, omöjlig
uppgift. Robert, som nu har fått nya matematiska verktyg av Sifferdjävulen, löser uppgiften med
lätthet och känner sig mycket tacksam över de nattliga äventyr han fått vara med om.

 

 

 

Matematikundervisningens dilemman:Madeleine Löwing

Studentlitteratur AB ISBN 9789144044002

Beskrivning:

I sin uppmärksammade doktorsavhandling, Matematikundervisningens konkreta gestaltning, beskriver Madeleine Löwing ett antal matematiklektioner i skolåren 4-9. Hon följer den kommunikation som sker i klassrummet och analyserar därvid kvaliteten i de samtal som förs mellan lärare och elever. Analyserna visar på en rad dilemman som uppstod under de flesta av lektionerna. Flera av dessa dilemman uppstod om en följd av de ramar som läraren valt vid sin planering av undervisningen, såsom val av arbetssätt, arbetsformer och arbetsmaterial. Istället för att gynna kommunikationen av ett ämnesinnehåll visar sig ofta dessa val av ramar snarast förhindra en meningsfull kommunikation.
I den här boken följer Madeleine Löwing upp sitt avhandlingsarbete med att ge konstruktiva exempel på hur olika dilemman kan hanteras och hur läraren kan välja ramar som istället leder till att inlärningen optimeras. Hon bygger upp sina argument utgående från en mångårig beprövad erfarenhet som lärare och lärarutbildare.
Under senare år har det skrivits en rad rapporter om svenska elevers problem med matematik. Dessa rapporter har i allmänhet beskrivit problemen från ett utifrånperspektiv. I den här boken kan man följa vad som faktiskt händer under ytan. Författaren visar på hur man kan lösa en del av de beskrivna problemen och detta görs från ett inifrånperspektiv, dvs. utgående från elevers och lärares möjligheter att förändra situationen.
Boken riktar sig i första hand till lärare, lärarstuderande och lärarutbildare, men bör även läsas av såväl skolpolitiker som skolledare. Den är skriven på ett enkelt och lättfattligt språk och är också lämplig för kompetensutveckling av lärare från förskolan till gymnasieskolans A-kurs.

 

 

IKT  i grund- och gymnasieskolans matematikundervisning: Thomas Lingefjärd och Per JönssonIKT

Studentlitteratur AB  ISBN  9789144056777
Beskrivning:

Den tekniska utvecklingen går mycket fort och påverkar, på många olika sätt, männi­skors sätt att agera och lära sig. Snart sagt alla unga männi­skor har tillgång till datorer och digitala medier på ett sätt som inte gick att förutse ens för tre år ­sedan.Dessa nya verktyg kommer nu in i skolan på bred front genom de så ­kallade ­en-till-en-satsningarna, där varje elev får tillgång till en egen dator. Att ta tillvara teknikens möjligheter är ­viktigt för alla lärare. Den här boken svarar på denna utmaning.

I boken beskriver författarna på ett handfast sätt hur kalkyl­program, Geo­Gebra, datoralgebrasystem (Maxima och Octave),skärminspelningsprogram, video, foto, mobiltelefoner och GPS går att använda i matematikundervisningen på många olika nivåer. Även nätbaserade ­resurser som KhanAcademy, ­WolframAlpha och YouTube behandlas ingående. I boken finns dessutom mängder av exempel som i de flesta fall är kopplade till instruktionsfilmer och annat digitalt material på ­bokens webbsida.En tanke som genomsyrar materialet är att alla, oavsett tidigare erfaren­heter, med hjälp av beskrivningarna och ­exemplen i boken och tillhörande videofilmer ska kunna komma igång och ­arbeta praktiskt med de olika programmen och de nätbaserade ­resurserna.

Boken vänder sig till alla lärare i matematik från grundskolan till hög­skolan. Den bör vara av särskillt intresse för studenter på lärarutbildningarna som kommer ut som nya lärare i en skola i snabb förändring.

IKT i grund- och gymnasieskolans matematikundervisning omfattar också en webb med över 100 filmer som beskriver uppgifts- eller lösningskonstruktioner i ­kalkylprogram, i GeoGebra, i datoralgebrasystem, hur du använder en GPS för geocaching, hur du hanterar filmteknik m.m. Instruktioner för hur du kommer åt materialet på webben finns på omslagets insida.

 

Förförliga fakta serien: Kjartan Proskitt

Argasso bokförlag

 

Fängslande matematik (ISBN 9789185071159)

Beskrivning:

Tycker du att matte är frustrerande? Blir du svettig av siffror och alldeles darrig av decimaltecken? Då kan Fängslande matematik vara något för dig.

Ta reda på hur matematik kan rädda någon ur dödlig fara och hur du undviker att skjuta dig själv med en kanon. Möt några berömda matematiker som var riktigt tuffa (och några som blev mördade), och håll utkik efter Jimmy med Fingret, Tjurnacks-Charlie och deras gangstervänner, som alla är levande bevis på att matematik verkligen kan vara fängslande!

 

Mer fängslande matematik (ISBN 9789185071265)

Beskrivning:

Tycker du att matte är frustrerande? Får du rysningar av räkning och skrämselhicka av hastigheter? Då kan den här boken vara något för dig. Här får du bland annat lära dig om area och volym, hastighet och geometri. 

Ta reda på varför matte kan rädda jorden från total förintelse och möt Pythagoras som blev så upprörd av matte att han begick mord. Dessutom dyker Jimmy med Fingret och resten av gangstergänget upp för att bevisa just hur katastrofalt farlig matematik kan vara …

 

De fyra fängslande räknesätten (ISBN  9789185071531)

Beskrivning:

I sin tredje mattebok återgår Kjartan Poskitt till grunderna och tar ett stadigt tag om de fyra räknesätten. Upptäck hur lite enkel huvudräkning kan rädda dig ur en djävulsk dödsfälla och möt matematikern som i flera år försökte bevisa att 5 + 0 = 5. Samtidigt lär sig Tjurnacks-Charlie, Halvsmilet och resten av gangstergänget att även den enklaste matte kan vara livsfarlig …

 

 

Magiska mått (ISBN  9789185071784)

Beskrivning:

Får du mässling av matte? Blir du vansinnig på volymer och argsint av area? Då är det dags att titta närmare på Magiska mått.

Möt Arkimedes som fick sin bästa idé i badet och den listige professor Knivig som återigen gör allt för att försätta dig i dödlig, matematisk fara. Med allt från gamla historiska mått och utomjordiska invasioner till roliga matematiska trick är det här en lärorik bok om längd, area och volym!

 

 

Medveten matematik: Tommy Lucassi

 

Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel.

Medveten Matte är länken mellan läroplanens krav och det praktiska arbetet i klassrummet. Det är ett systematiskt material som du använder innan eleverna arbetar med sin mattebok. Tanken är att eleverna ska vara medvetna om sitt träningsbehov. Alla ska inte träna på allt, utan varje elev ska välja den träning de behöver. Eleverna får feedback medan arbetet pågår, och inte i efterhand när det är för sent.

Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever. 

De tio stegen i arbetsgången är:

1.    Problemlösning 1

2.    Genomgång 

3.    Bedömningsträning i grupp

4.   Självbedömning

5.   Problemlösning 2

6.    Förtest

7.    Framåtsyftande planering

8.    Individuell träning

9.    Diagnos

10.    Slutbedömning

 

Materialet utkommer under 2013.

Är du intresserad att höra författaren berätta om materialet, klicka på länken nedan.

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jp5mw6Ync4k