Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Elever med fallenhet i matematik |

Karlshamns kommuns handlingsplan för elever i årskurs F-9 med fallenhet i matematik

Kriterier för en elev med fallenhet i matematik:

–        Kan tänka abstrakt och se generella mönster

–        Kreativ problemlösare som har många olika lösningsmetoder

–        Nyfiken på att lära mer och fördjupa sina kunskaper med kvalité

–        Kan ha en specifik fallenhet för ett speciellt ämnesområde inom matematiken

–        Intresse för matematik

–     Duktig på att hantera siffror och symboler

–     Logisk förmåga, kan utifrån givna påstående dra logiska slutsatser

 

En elev behöver inte uppfylla alla ovanstående kriterier.

 

Hur upptäcker vi dessa elever?

–        Prata mycket matematik

–        Öppna/rika problem

–        Delta i matematiktävlingar

–        Genom varierad undervisning

–        Logiska uppgifter, t ex olika strategispel

 

Ibland kan det vara svårt att upptäcka elever med fallenhet, varför det kan vara lämpligt att göra ovanstående moment som klassaktivet.
Kontakta kommunens matematikutvecklare för råd och stöd.

 

Hur utvecklar vi deras förmågor?

–    Ge dem utmanande uppgifter (fördjupning istället för att arbeta med redan befästa kunskaper)

–    Fördjupa sig inom ordinarie områden, t ex områden som normalt kommer senare under grundskolan.

–    Fördjupa sig inom icke ordinarie områden, t ex diskret matematik, kryptering, avancerad problemlösning, Excel mm

–     Delta i matematiktävlingar

–     Erbjuda skolövergripande träffar kring olika teman där de får arbeta med matematik på en utmanande och stimulerande nivå, samt träffa andra intresserade elever, dag- eller kvällstid 

–    Ge dem stöd kontinuerligt av en handledare/mentor 

–    Elever erbjuds möjlighet att samarbeta med gymnasieskolan, t ex delta vid föreläsningar

 

Tanken är inte att eleverna ska sitta och jobba ensam i en matematikbok för senare årskurser, utan få stöd och handledning av ordinarie lärare, resurs på skolan eller matematikutvecklare.

 

Vad krävs för att vi lärare ska kunna utveckla dessa elevers förmågor?

–    Skapa nätverk för lärare som undervisar i matematik

–     Samordna träffar för lärare via matematikutvecklare

–     Om behov och underlag finns på den enskilda enheten, skapa speciella profiler/inriktningar/valbara aktiviteter för dessa elever

–     Kompetensutveckling i matematik/matematikdidaktik för intresserade lärare

 

Här kan du ladda ner handlingplanen: Elever med fallenhet i matematik jan14

 

Elever med fallenhet i matematik

Ett projekt för i första hand högstadieelever i kommunen. Dessa elever har erbjudits kursen i samråd med undervisande lärare då de har en speciell fallenhet i matematikämnet(se handlingsplanen). De har träffats en kväll i månaden i en sk ”Pizzakurs”, där de i grupp arbetar med problemlösning inom olika ämnesområden( t ex kryptering, sannolikhet, spelstrategier). Under läsåret har ett 20-tal elever från högstadieskolorna deltagit under ledning av Patrik Erixon. Som handledare har även några elever (som tidigare deltagit)från Väggaskolan agerat.

Till hösten inför vi ett nytt upplägg. Då kommer man att träffas ute på de olika högstadieskolorna tillsammans med Patrik Erixon och några undervisande lärare för att lägga upp olika fördjupningskurser inom matematik. Deltagande elever bli de som går i åk 7-8.

Pizzakurserna kommer att fortsätta för åk 9 som tidigare.

Detta är ett projekt som delvis finansieras av skolverkspengar under 2011-2013. Projektet är delvis en fortsättning på ett delprojekt som beviljades 2009.

Inom ramen för detta projekt utarbetades en handlingsplan och vision för hur vi, inom kommunen och ute

på skolorna, kan arbeta för att fånga upp och stimulera elever med fallenhet för matematik. Detta för

att stärka dessa elever men även för att uppmärksamma och stärka positiva attityder till

matematikämnet.