Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Möten | Noteknik

Möten

Här finner du minnesanteckningar samt dagordningar från NT-gruppens möten från och med hösten 2012 och fram till nu:

 

Nästa möte blir torsdag 7 februari 2019 14:00 – 16:00 på Sternöskolan

Dagordningen:

# Mötet öppnas och alla hälsas välkomna

# Martin och Marie fortsätter att presentera sammanställning av resultatanalys

# Louise och Marie berättar om Anette Ohlins presentation för Forskarskolan

# Vad behövs för att naturvetenskaplig och teknisk undervisning ska kunna bedrivas framgångsrikt?

# övriga frågor / På gång i verksamheten

 

Måndag 19 november 14:00 – 16:00 på Vägga gymnasieskola

Närvarande: Eva Bång, Adam Nilsson, Johanna Doverlind, Torsten Berg, Martin Åsman, Christel Svensson, Louise Rietz, Anette Persson, Marie Hemming, Eva Eriksson

Mötet förklarades öppnat och alla hälsades välkomna.

Vi lyfte aktuella frågor runt om i kommunen. Johanna inledde med att berätta att hon och Katarina Ohlsson fått möjlighet att gå utbildning för utbildare i NTA. De kommer att gå sammanlagt 4 dagar i vår för att sedan genomföra sina första utbildningar med kommunens pedagoger under höstterminen 2019. Vi gläds över detta. Adam berättade att inventeringen av material till NT-undervisningen kommit helt rätt i tiden för Sternöskolan då de hade haft en städdag och fått möjlighet att sortera och organisera innehållet i NO-skåpen. Eva B berättade att kollegor i förskolan gått utbildningar i ljus, ljud och vatten genom NTA. Eva och Torsten konstaterade att i vår kommun har vi genomfört både Ljus och Ljud under hösten men med mycket små grupper av pedagoger. De pedagoger som deltagit har varit mycket positiva och de flesta temalådorna för Ljud och Ljus är utlånade. Tyvärr finns alla 10 lådorna för tema Luft kvar på Kreativum. Vi skulle önska att de istället utnyttjades i verksamheten. På samma sätt skulle vi önska att fler pedagoger fick möjlighet att gå temautbildningarna. Vi har nu provat olika tänkbara lösningar, olika tider på året och olika tider på dagen utan att vi får tillräckligt underlag.

Torsten lyfte att fokus i förskolan nu ligger på digitaliseringen. Alla pedagoger i förskolan ska nu ha en chromebook, men det har tagit lite längre tid att få ut dem till alla. De behöver nu tid att komma igång med användandet. Vissa förskolor är väldigt aktiva och använder flitigt de digitala verktygen och alla är med i utvecklingen. Christel poängterar att det är viktigt att övergången från förskolan till förskoleklass fungerar bra och att barnen upplever en progression i arbetet. Martin berättar om det kommande arbetet att sätta mer fokus på att överbrygga denna klyfta. Anette tar upp erfarenheterna från förra veckans möte med RUC i Växjö där pedagoger från Olofström berättade om hur de försökt skapa en arbetsgång med tydlig progression från förskolan till gymnasiet i matematik med fokus på progression. Ett förslag till övningar för eleverna, en lägsta nivå för att säkerställa att alla får följa en röd tråd. (Se hemsidan Matematik i Olofström)

Anette berättade om Stenbackas arbete med temavecka kring Hållbar utveckling där eleverna har fått i uppdrag att Bygga sin egen stad. För att inleda arbetet hade man en workshop med representanter från olika företag; COOP, Safeman/Safewater, Solar (solceller) samt en föreläsning kring social hållbarhet med Isabelle Falk. Eleverna har även haft besök av VMAB. Flera av företagen uttryckte att de ville komma ut till skolorna och att det är viktigt att synas ute bland eleverna.

Louise berättade om det avslutade projektet kring Klimatpolitik där eleverna skrivit brev till politiker och nu, med spänning, väntar på svaren. Louise berättade även om förra veckans Gymnasiearbetsdagar där eleverna tagit flera spännande kontakter, allt från Svenska miljöinstitutet inför mätningar av mikroplaster i havet till intervjuer med barnmorskor.

Marie berättar om Karlshamns kommuns arbete med att arbeta om hela Kompass Karlshamn. Den 15 december ska alla ledningsenheter inom alla verksamheter ha inkommit med sina synpunkter till kommunstyrelsen.

Martin och Marie visade statistik från en undersökning “ Elevers hälsa och mående – Levnadsvanor” som genomförts under 2018. Det finns mycket att reflektera över och diskutera runt kring hur våra unga mår. Glädjande nog är det många som trivs i skolan och många som känner sig trygga i skolan. Dock visar siffror tydligt på att många unga mår dåligt och detta måste vi ta in i våra diskussioner kring skolans arbete. Många elever vittnar om stress kopplat till skolarbetet. Vi kan urskilja att elever som känner sig trygga och finns i ett sammanhang där någon ser dem och deras behov tenderar att må bättre. Det är viktigt att detta lyfts i diskussioner med personal i våra verksamheter och hur vi hanterar ungas mående i relation till prestation i skolan.

Nästa möte blir 7 februati 2019 14:00 – 16:00 på Sternöskolan

 

Måndag 17 september 14:00 – 16:00. Kreativum

Närvarande: Torsten Berg, Anette Persson, Martin Åsman, Eva Bång, Christel Svensson, Marie Hemming, Adam Nilsson, Louise Rietz, Ingrig Lindfors, Johanna Doverlind, Eva Eriksson

Alla hälsades välkomna och särskilt välkomna till våra nya representanter som förstärker vår grupp, Johanna och Adam som representerar pedagoger i vår F – 6 verksamhet.

Vi gick varvet runt och alla delade med sig av aktuella frågeställningar och reflektioner från sin verksamhet.

Torsten berättade att vi har haft svårt att fylla platserna på våra NTA-utbildningar för förskollärare. Vi ser också att inte alla NTA-lådor för förskolan är bokade.

Vi har inlett diskussioner med Gymnasieprogrammet Barn och Fritid om ett samarbete där eleverna får gå NTA-utbildning inom sin kurs som heter Pedagogiskt arbete. De kan sedan använda sin kompetens på APL och i samband med gymnasiearbeten.

Gruppen diskuterade kring hur vi tänker med förskoleklassen – ska de gå på förskolans NTA teman eller ej. Vilka fördelar finns? Vilka nackdelar finns?

För förskoleklassen gäller också att det är viktigt att det finns en progression i exempelvis programmering, från den verksamhet som bedrivits i förskolan och vidare mot den verksamhet som bedrivs i F-3. Viktigt att förskoleklassen inkluderas i arbetslaget F-3 och inte isoleras. Just nu är det stort fokus på nya chromebooks i den verksamheten och fokus på att skriva sig till lärande.

Anette berättar om Stenbackas satsning på att få ut högstadieeleverna i naturen för att uppleva kunskap. De har haft fantastiska dagar på Tjärö där de arbetat ämnesövergripande och i nära samarbete med SYV och företag. Fler liknande temaveckor är på gång i samarbete med SYV.

Anette påpekade också hur viktigt det är med vårt arbete med röda tråden och tar exemplet med vårt pedagogiska café på Kofsa i maj där vi arbetade tillsammans, pedagoger från förskoleklass till och med åk 9. Anette har också fångat upp signaler på att många pedagoger efterfrågar ämnesvisa träffar med röda tråden-perspektiv. Martin Åsman berättade att detta är tanken att våra förstelärare ska kunna bidra i nätverk av detta slaget.

Martin påpekade också att det är en strategiskt viktig fråga att se Kreativums utveckling i förhållande till de behov som finns i verksamheten.

Vad är det som håller oss fast i klassrummet? Martin lyfte frågan hur vi i vår grupp skulle kunna visa på praktiska modeller för hur man kan jobba och våga tänka större. Vi i vår grupp kan skapa mod i vår verksamhet att tro på sig själv och våga tänka nytt. Anette tänker vidare på ett förslag att utarbeta ett uteklassrum där Stenbacka och de andra skolorna kan samsas, samverka och samarbeta. En ide att arbeta vidare med.

Kan vi på något sätt fylla en funktion i att stötta skolor att låna kompetens och utrustning mellan skolorna och enheterna? Fundera vidare!

 

Adam berättar hur han ser att NTA är en bidragande faktor till att undervisningen blir mer aktiv och undersökande där elever i större utsträckning får uppleva kunskap och inte läsa sig till kunskap.

Louise lyfte fram hur hennes elever i åk 1 på gymnasiet skrivit om sina upplevelser av undervisningen under sina första 9 år och om hur många elever som så tydligt uttryckt att de haft engagerade pedagoger som brinner för sin undervisning och sina ämnen. Eleverna hade påpekat hur extremt viktig pedagogen är för elevens motivation.

Ingrid och Eva ska fundera vidare hur vi kan stötta fler av särskolans pedagoger att upptäcka NTA och kanske får stöd i materialet.

Louise berättade om delar av sin forskning och presenterade delar av det hon presenterat på den internationella forskarkonferensen tidigare i höst. Titeln är: Students´use of justifications in socioscientific argumentation och på svenska benämner vi dessa frågeställningar SNI dvs samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll. Louise har fokus på hur vi stöttar elever i deras argumentation så att argument inte bara stöds av värderingar utan även av naturvetenskapligt faktainnehåll. Louise vill visa hur dessa SNI-frågor gör att undervisningen har mer vardagskopplingar och blir mer elevnära.

Som avslutning bestämde vi att Eva ska göra en liten undersökning i gruppen som är kontaktpersoner för NTA kring vilken utrustning som de upplever är nödvändig för att bedriva en god undervisning. Detta ligger som underlag för diskussioner vid nästa möte.

Vid nästa möte presenterar Martin och Marie en sammanställning kring måluppfyllelse och leder diskussioner kring detta.

Nästa möte blir 19 november 14:00 -16:00 på Väggaskolan.

 

Tisdag 3 april 14:00 -16:00 på Kofsa friluftsbas.

Närvarande: Martin Åsman, Marie Hemming, Anette Persson, Torsten Berg, Christel Svensson, Louise Rietz, Eva Eriksson

Mötet öppades och alla hälsades välkomna invid elden.

Eva inledde med att kortfattat berätta om Kofsas verksamhet.

Gruppen diskuterade framtida sammansättning och eventuellt nya representanter men bordlade frågan tills vidare.

Gruppen diskuterade övergripande hur olika förutsättningar påverkar möjligheterna för att bedriva undervisning utanför klassrum. Martin pekade på att vi i kommunen ökar vårt behörighetsgrad bland pedagogerna men att vi sticker ut med otillräckliga resultat i måluppfyllelse. Vad måste vi förändra i vårt arbetssätt för att stötta eleverna i utvecklingen av förmågor och kunskaper. Hur och på vilka grunder sker bedömning?

Anette informerade om kommande projekt på Tjärö och om en satsning som gjorts i samarbete med IGEDay.

Louise informerade om HerTech, Unga Forskare, exkursioner och ett eventuellt samarbete med Södra.

Torsten och Christel lyfte hur man i förskolan för diskussioner kring vad den nya läroplanen kommer att innebära och hur den kommer att påverka arbetet framöver. En studiedag i kring digitaliseringen kommer i september.

Eva informerade om nya satsningar med NTA.

Mötet avslutades med en undersökning av arterna vid strandkanten och en liten undersökning av blåstång.

Nästa möte blir torsdag 13 september 14:00 – 16:00. Plats meddelas senare.

 

Tisdagen 28/11 14:00 – 16:00  Rådhuset, Hällarydssalen.

Närvarande: Martin Åsman, Marie Hemming, Anette Persson, Eva Bång, Christel Svensson, Ingrid Lindfors, Louise Rietz, Eva Eriksson

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

Martin talade om ambitioner för utveckling och NT gruppens roll. Vi förde diskussioner kring hur vi når verksamhetsutveckling. Vad vill vi driva? Hur organiserar vi arbetet för framtiden? Vi bär med oss funderingar och tankar inför nästa möte.

Vi beslutade att nästa möte för gruppen blir tisdag 3 april 14:00- 16:00.

 

Onsdagen 6 september 17:00 – 19:00 på Kreativum

Vi hade ett kort möte i lokalen Jupiter och gick sedan ut i anläggningen för att besöka Arbetsmarknadskvällens för kommunens elever i åk 9.

 

Närvarande:  Monica Lindblom, Torsten Berg, Eva Bång, Christel Svensson, Martin Åsman, Anette Persson och Eva Eriksson

 

Torsdag 11 maj 15:00 -17:00 på Korpadalens skola

 

Dagordningen:

# Mötet öppnas och alla hälsas välkomna, särskilt välkommen till extra inbjudna gäster; Annica Hammar, Sofie Johansson

# samverkan skola – omvärld

# övriga frågor

# nytt möte

Närvarande: Louise Rietz, Monica Lindblom, Annica Hammar, Sofie Johansson, Torsten Berg, Eva Bång, Christel Svensson, Martin Åsman och Eva Eriksson

Mötet inleddes med en presentation av våra visioner och våra olika yrkesroller. Vår gäst Annica berättade om sitt arbete med näringslivsfrågor i kommunen och om olika projekt som hon driver.

Vi förde  diskussioner kring hur viktigt det är att förskolan och skolan vill vara en del av omvärlden, att barn/elever får möjligheter att möta människor från andra verksamheter och att de får chans att möta goda förebilder. Hur ska vi utveckla organisationen för SYV i undervisningen. Hur ska vi påverka så att det i varje enhets riktlinjer finns en uttalad vilja att besöka lokala arbetsplatser för upplevelser som sedan kan bearbetas i klassrummet. Vilka förutsättningar krävs för detta? Aspekter som säkerhet, transporter, kostnader etc togs upp.Vilka rutiner behövs? Hur kan vi stötta pedagogerna så att de känner mervärdet av att lyfta in SYV i undervisningen? Kan vi samarbeta bättre med ungdomar från gymnasiet?

 

Annica gav exempel på företag i kommunen som hon tänker skulle kunna vara intresserade av samarbete. Annica delade också med sig av sina erfarenheter. Vi bestämde att vår grupp ska delta på en A-kväll i september få att ta del av det arrangemanget.

Under rubriken övriga frågor tog Eva upp att det är önskvärt med fler deltagare på NTA utbildningen LJUD 23 maj. Sofie tog upp erbjudandet för ungdomar åk 6-9 att delta i en lärorik dag kring transportbranschen ur ett samhällsperspektiv. Eva lovade att sprida erbjudandet vidare till fler skolor.

Vi bestämde vårt nästa möte till onsdag 6/9 17:00 – 19:00 på Kreativum.

 

 

Torsdag 2 mars 15:00 – 17:00 på Vägga gymnasieskola.

Dagordningen:

# Mötet öppnas och alla hälsas välkomna, särskilt välkommen till extra inbjudna gäster; Annica Hammar, Sofie Johansson samt elever från Vägga gymnasieskola.

# information till elever från Vägga gymnasieskola

# Louise berättar om sitt forskningsprojekt

# aktuell information

# samverkan skola – omvärld

 

Närvarande: Monika Lindblom, Christel Svensson, Eva Bång, Anette Persson, Torsten Berg, Martin Åsman, Louise Rietz, Eva Eriksson samt 6 ungdomar från Vägga Gymnasieskola

Mötet inleddes med att ungdomarna fick berätta erfarenheter från sin skoltid och sina tankar om N och T-programmen. Vi diskuterade hur vi kan bli bättre på att samverka och hur vi kan utnyttja varandras kunskaper. Vi i NT -gruppen vill gärna att yngre elever ska få större insikt i vad det kan innebära att gå dessa program och att de ska få naturliga förebilder i de äldre ungdomarna. Ungdomarna från Vägga kan få stöd av oss i sina gymnasiearbeten och de kan ha nytta av vårt kontaktnät i sina arbeten. Vi ser fram emot ett ömsesidigt samarbete.

Louise berättade, mycket inspirerande, om sin forskarutbildning och sitt arbete som handlar om Elevers argumentation i sociovetenskapliga dilemman. Vi i gruppen fick en insikt i SNI; Samhällsvetenskapliga frågor med ett Naturvetenskapligt innehåll som arbetsmetod i undervisningen. Att diskutera etiska dilemman med stöd av ämneskunskaper kan skapa motivation och fördjupa förståelsen. Mycket intressant. Vi hoppas att Louise kommer att få möjlighet att sprida sina kunskaper till en större skara pedagoger i vår kommun.

Anette påminde om NO-Biennalen, som i år finns på nära håll i Kristianstad.

Martin och Sofie pratade om SYV-arbetet och om SYV-planen som ska revideras inom kort – ett välkommet arbete.

Sofie pratade om DELTA-projektet.

Torsten och Eva informerade om de kommande satsningarna på NTA i förskolan.

Monica berättade om sin utbildning i NTA som äger rum nästa vecka, den 7 mars på Kreativum. Tema Testa Teknik med målgruppen F-3. Det är ett stort intresse för utbildningen och vi ser fram emot en givande eftermiddag och kväll.

Martin berättade om en Näringslivslunch och om förhoppningsvis kommande samarbete med näringslivet.

Nästa möte planeras till torsdagen 11 maj 15:00 -17:00 på Korpadalens skola.

 

Torsdag 8 december 15:00 – 17:00 på Kreativum.

Dagordningen:

# Mötet öppnas och alla hälsas välkomna, särskilt välkommen till extra inbjudna gäster.

# aktuell information

# rapport från utbildning av utvecklingsgrupp

# nystart för NT/NTA förskolan

# övriga frågor

# nytt möte

Ingrid Lindfors, Monica Lindblom, Marie Hemming, Christel Svensson, Eva Bång, gäst Veronica Johansson (lärarstudent), Louise Rietz, Torsten Berg, gäst Tomas Fransson (lärarstudent, civilingenjör), Anette Persson, Martin Åsman, Åsa Wyndham, Eva Eriksson och särskilt inbjuden gäst Sofie Johansson, SYV på Stenbacka.

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna, särskilt kul att vi var så många och hade nya gäster med oss.

Som aktuella punkter berättade Christel att förskolan köpt in en 3D-skrivare och tänker sig ett samarbete mellan Prästslättens förskola och Tornets förskola. Vi ser fram emot att dela erfarenheterna kring detta.

Eva berättade om CoderDojo och välkomnade alla att kika inom efter mötet då det just denna kväll var CoderDojo på Kreativum.

Louise vill gärna berätta om sitt forskningsprojekt och vi gör det till en punkt på nästa möte.

Martin berättade kort om sina tankegångar om hur vi kan se över hur vi använder våra olika lärmiljöer för att skapa bättre förutsättningar för måluppfyllelse. Kan man bli godkänd i skogen? Vi måste se över varför resultaten ser ut som de gör, där vi ser en markant skillnad i måluppfyllelse mellan killar och tjejer. Kan lärmiljöerna bidra till att andra den bilden?

Torsten berättade om ett projekt som försiktigt påbörjats med att utveckla och driva Ringamåla förskola som en Naturförskola. Tanken är att ekologisk hållbarhet ska vara i fokus, vilket kan innefatta att laga mat ute, odla och hålla djur i perioder. Detta sker i samarbete med Ire Naturskola. Personal ska utbildas. Tanken är på sikt att nuvarande fokus på giftfri förskola ska utvidgas till begreppet giftfri skola.

Eva knöt an till aktuella resultat i PISA och Timss och berättade att NTA har gjort en pressrelease med anledning av detta. Eva ska ta kontakt för att se om vi kan få ett reportage om Karlshamns användande av NTA-lådor och sprida information kring detta.

Den del av gruppen som var på Steningevik förra veckan för att delta i NTAs utbildning för utvecklingsgrupper redogjorde kort för vad vi fått med oss hem i form av tips kring samverkan mellan skola och omvärld/arbetsliv. Sofie, SYV på Stenbacka, berättade om sina erfarenheter som hon har med sig och hur hon vill utveckla arbetet på Stenbackaskolan. Sofie och Anette berättade om projektveckan för åk 8 Spela roll – Hållbart samhälle och om hur man kopplat arbetslivet till undervisningen/upplevelserna. Visioner finns om att utveckla detta till att även omfatta exkursionsdagarna t ex i Nytorpet.

Vi diskuterade hur vi kan knyta vårt arbete med NTA till detta utvecklingsarbete. Vi vill skapa kontaktnät med näringslivet och formulera elevuppdrag som knyter ihop arbetet med NTA med en reell uppgift som är kopplad till företaget. Det är viktigt att det känns angeläget för både företag och för skolan. Det är viktigt att eleverna får vara aktiva före besöket och att företaget känner att de kan bidra med något konkret på en rimlig nivå.

Åsa har förberett en strukturerat dokument där vi kan börja bygga upp vårt arbete och successivt fylla på med förslag och tankegångar. Detta dokument delas i en mapp på Google Drive och gruppen tar ett gemensamt ansvar för att fylla på med tankar och förslag.

Vi diskuterade att pedagoger såväl på 7-9 som på gymnasiet upplever att det är en alltför stor spridning mellan elever som kommer till dem och att de bär med så olika förförståelse och kunskapsnivå. Likvärdigheten är så oerhört viktig för att kvalitetsnivån på undervisningen ska hålla en tillräckligt god nivå. Eftersom vi har vårt strukturerade arbete med NTA borde vi ha en unik möjlighet till att bygga bort detta fenomen. Vårt rekommenderande dokument borde bidra till att eleverna har fått möta en mer likvärdig undervisning, både vad gäller arbetsformer och faktainnehåll.

Torsten berättade om kommande satsning på NTA i förskolan. Vi satsar på att köpa in 10 lådor av tema Ljud och 10 lådor av tema Ljus. De lådor av tema Luft som står ute på förskolorna ska samlas in för att uppdateras. Vi kommer också att prova att använda oss av bokningssystem av lådorna så att de kontinuerligt kommer tillbaka till Kreativum för att fyllas på innan de går ut till en ny förskola. Vi kommer att satsas på fortbildning av förskolepedagoger och vi påbörjar det under våren. Torsten berättar om en vision att använda en form av fadderverksamhet mellan skola och förskola, kopplat till en NTA-låda. Elever i åk 4,5 eller 6 kan förbereda undersökningar kring ljud eller ljus och sedan besöka förskolan för att göra dessa undersökningar tillsammans med barnen.

Som övrig punkt tog Marie upp intresset kring “Smartmatte” och resonerade om hur vi kunde tänka på ett liknande sätt och skapa egna “real-life” problem kopplade till vårt eget näringsliv.

Anette tog upp sin vision om hur vi kan stötta pedagogerna inför de stundande utmaningarna att arbeta med programmering i skolan. Anette påpekade hur många efterfrågat studiecirklar/nätverksträffar och menade att detta skulle vara ett bra sätt att sprida kompetens ut i verksamheten. Martin påpekade trängsel av potentiell kompetensutveckling. Hur möter vi detta?Martin berättade kort om sina tankar kring ny kompetensutvecklingsplan och hur viktigt det är att pedagogerna får möjlighet till ämnesfördjupning i sina respektive ämnen.

Nästa möte torsdag 2 mars 15:00 – 17:00 på Väggaskolan. Då bjuds särskilt Lena Axelsson, från kommunens näringslivsenhet in. Sofie Johansson hälsas välkommen tillbaka för att bidra med sina erfarenheter från sitt SYV-arbete.

Till nästa möte bjuder Åsa och Louise även in några gymnasieelever som får ta del av vår grupps arbete och vi tänker att det kan ge uppslag till eventuella gymnasiearbeten, samarbetsprojekt och/eller feriejobb i entreprenörsanda. Vi avsätter de första 15 minuterna till detta.

 

 

NT- möte 20 september 14:00 – 16:00 på Hällaryds skola

Dagordningen:

# Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. Särskilt välkommen till gäst Martin Åsman.

# aktuell information

# utbildning av utvecklingsgrupp

# företagssponsring

# spetskompetens hos elever

# övriga frågor

# nytt möte

Närvarande: Anette Persson, Christel Svensson, Eva Bång, Marie Hemming, Monica Lindblom, Torsten Berg, Agneta Svensson, Ingrid Lindfors, Eva Eriksson samt gäst Martin Åsman

Vi inledde mötet med att kika på VR-teknik samt att testa ett uppdarg från vårt nyaste NTA-tema Testa teknik. Ingrid poängterar hur bra detta tema skulle kunna fungera för särskolan och eventuellt även för träningsskolan. Ingrid talar vidare med pedagoger i den verksamheten.

Eva informerade kort om aktuella arrangemang inom NTA och på Kreativum (Teachers Night, Forskarfredag, Delta, CoderDojo)

Martin Åsman presenterade sig och berättade om sina erfarenheter kring utvecklingsarbete inom NT.

Vi talade om programmering och vad som är på gång i vår kommun kopplat till digital pedagogik och programmering. Marie Hemming föreslog att inspirationsdagen för fritids i januari kan inriktas mot digital pedagogik och att våra pedagoger i kommunen kan dela med sig av sina erfarenheter. Vår grupp kan fungera som referens och eventuellt stöd i genomförandet.

Vi talade om våra förhoppningar att koppla undervisningen närmare till arbetslivet och verkligheten utanför klassrummen. Anette gav goda exempel på nytänk på Stenbacka där man försöker arbeta med systematiska undersökningar ute i fält och ämnesintegrera NO och teknik med andra ämnen och samtidigt koppla detta till olika yrkesgrupper. Ingrid bekräftar hur bra det är att särskolan kan få finnas med i det arbetet.

Den 30/11 till 1/12 åker halva vår grupp till utbildning i Märsta. De som är anmälda är Torsten, Ingrid, Åsa, Marie, Anette och Eva. Fokus kommer att vara på att utveckla kontakten mellan skola och arbetsliv.

Gruppens sammansättning har förändrats i och med att Torsten bytt tjänst. Agneta önskar en paus från gruppens arbete. Torsten ska finnas kvar, han kan dessutom företräda Martin de tillfällen som Martin inte har möjlighet att närvara. Torsten tar på sig uppdraget att rekrytera rektor/representant för förskoleklass till gruppen.

Vi lyfte frågan kring NTA ur olika perspektiv. Marie har undersökt möjligheten till företagssponsring och i kommunens riktlinjer finns inget som hindrar ett sådant samarbete om ett tydligt avtal träffats mellan företaget och kommunen i enlighet med de riktlinjer som finns i vår kommun. NTA ur likvärdighetsperspektiv är fortfarande en fråga. I rektorsgruppen ville man gärna ha ett rekommenderande dokument men viss tveksamhet fanns inför ett tvingande dokument kring användning av NTA-lådor i olika årskurser. Nu inför detta läsåret har rektorsgruppen F-6 många nya rektorer och vi tror att det behövs tydlig information för att stärka undervisningen i NO och teknik. Marie undersöker möjligheten att Eva kommer till ett rektorsmöte för att informera.

Torsten, Christel och Eva bokar ett möte för att diskutera en nystart för NT och NTA i förskolan. Hur går vi till väga och vem ska vi involvera för att informera och inspirera? Ska vi satsa vidare på NTA-teman?

Vi förde en diskussion kring särbegåvade elever. Flera i gruppen hade läst artikeln från Lärarnas tidning / specialpedagogik med titel ” Särbegåvade barn har spring i huvudet” och några har läst Skolverkets material kring särbegåvade barn. Torsten berättade om Mensas hemsida och Anette berättar att BTH med Eva Pettersson och Linda Mattsson i spetsen anordnar en mattebienette i januari med fokus på särbegåvade barn. Marie refererar till kommunens handlingplan för särbegåvade barn och vi konstaterade att denna fråga måste lyftas i alla grupper inom vår organisation.

Nästa möte blir torsdag 8 december 15:00 – 17:00 alternativt måndag 12 december 14:00 – 16:00

 

NT-möte 17 maj 14:00 – 16:00 på Kreativum

Dagordningen:

# Mötet öppnas och alla hälsas välkomna.

# aktuell information

# utbildning av utvecklingsgrupp

# Mattias leder diskussioner om elevers resultat

# övriga frågor

# nytt möte

Närvarande: Anette Persson, Christel Svensson, Eva Bång, Åsa Wyndham, Marie Hemming, Monica Lindblom, Torsten Berg, Torsten Tenland, Eva Eriksson

Mathias Holmesson

Alla hälsades välkomna och särskilt välkommen till Åsa Wyndham som är representant som rektor för gymnasium och kommer att ersätta Torsten Tenland i gruppen. Vi tackar Torsten för hans engagemang i gruppen. Vid vårt nästa möte ser vi fram emot att hälsa Louise Rietz välkommen som ny pedagogrepresentant för gymnasium.

Vi inledde mötet med att ta upp aktuella frågor och Eva E och Torsten B berättade om föredraget i nämnden samma dag.

I nämnden kom det upp önskemål om att vi skulle bredda vår spridning och även synas på Facebook för att bättre sprida vår information. IKT-sidan lyftes som ett gott exempel. Eva undersöker med IKT-pedagogerna hur vi ska tänka.

Torsten Tenland berättade att intresset för NA-programmet har ökat mycket och det är fler sökande inför nästa läsår.

Christel och Eva berättade om ett spännande projekt med röda tråden- tänk där man involverat studenter från BTH och elever från åk 5. Temat handlar om Medeltiden. Barnen på förskolan har haft teknikövningar och konstruerat dolkar och svärd.

Monica berättade om sina givande dagar på NTAs utbildarutbildning. Monica reflekterade mycket kring hur vi formulerar våra frågor i undervisningen.

Gruppen förde en diskussion hur vi ska tackla framtidens brist på utbildare pedagoger i våra naturvetenskapliga och tekniska ämnen.

Vår grupp behöver fortsätta att lyfta frågan hur vi ska arbeta med våra särbegåvade elever och hur vi ska utmana elever som behöver extra utmaningar.

Dokumentet kring våra NTA-teman behöver förankras. Eva har fått in få reaktioner. För att möta ökat tryck på bokningen av NTA-lådor har Eva infört två perioder per termin. Vi testar detta under kommande läsår.

Torsten B lyfte frågan om företagssponsring av lådor och material. Marie undersöker riktlinjerna.

Mattias visade statistik och vi diskuterade och försökte analysera siffrorna. Det finns så många intressanta aspekter att fundera över och det är så viktigt att analyserna lyfts fram och ges utrymme. Analysen måste göras mer tydlig för pedagogen, känns viktig och leder framåt.

Nästa möte blir den 20 september hos Agneta i Hällaryd och då inbjuds särskilt vår nya verksamhetschef Martin Åsman.

 

NT- möte 8/3  14:00 – 16:00 på Möllegårdens skola.

Dagordningen:

# Mötet öppnas och alla hälsas välkomna. Särskilt välkomna till två gäster; Mattias Holmesson från Utbildningsförvaltningen och Sara Eklund från Kreativum

# aktuell information: NTA, teknikworkshops, inspirationsmöte Teknik, nya utbildningar etc

# erbjudande om utbildning av utvecklingsgrupp

# rekommenderande dokument NTA

# Sara presenterar nyheter från Kreativum

# Mattias presenterar statistik kring hur elevers resultat.  Analys och diskussion

# övriga frågor

# nytt möte

 

Närvarande: Anette Persson, Christel Svensson, Ingrid Lindfors, Marie Hemming, Monica Lindblom, Torsten Berg, Ola Hallberg, Torsten Tenland, Eva Eriksson

Sara Eklund, Mattias Holmesson

 

Alla hälsades välkomna och vi inledde med ett varv där deltagarna kort fick dela tankar, frågor och information.

Marie Hemming lyfte frågan om hur vi kan involvera närområdet och näringslivet på ett bättre sätt. Hon tog konceptet smartmatte som ett intressant exempel. Smartmatte är ett material med matematiska probem kopplade till ett praktiskt yrkesliv och på samma gång kopplat till matematikundervisningen. Vi bör undersöka detta närmare. Marie lyfte även det stora behovet av språkutvecklande arbetssätt med anledning av den stora gruppen nyanlända. Vi diskuterade behovet av att man arbetar både med vardagsspråket och med specifika begrepp i ämnesspråken. I diskussioner tog vi upp inläsningstjänst och nyproducerade begreppslistor.

Christel berättar om tekniksatsningen i förskolan. Till hösten testar man på Prästslättens förskola ett material som heter Sinnenas skafferi som bygger på sapere-metoden där man kopplar sinnenas upplevelser och till språkutvecklingen.

Ingrid bekräftar att språkutvecklingen är precis lika viktig på särskolan och särskilt då eleverna kan komma med in i den ordinarie undervisningen vilket är ett otroligt lyft för dem. Ingrid lyfte även hur bra teknikspanarnas inspirationsmöte var.

Monica återknöt till sin tidigare redogörelse för hur hon organiserat teknikundervisningen under året. Nu befinner de sig i sista fasen där hela teknikutvecklingsprocessen knyts ihop.

Anette berömde energitemat i samarbete med Kreativum som verkligen inspirerat eleverna. På Stenbacka har man använt det för att vidareutveckla temat kring Hållbar utveckling som går under namnet Spela Roll. Anette lyfte även att det vore önskvärt med ett ”rödatråden-arbete” i kommunen liknande det som genomförts i matte. Vi funderar hur det kan genomföras. Det finns ett behov efterson elevernas förmågor spretar – ökad likvärdighet mellan skolorna är det tydliga målet. Här kan det rekommenderande dokumentet kring användning av NTA komma att fylla en funktion. Gruppen studerade dokumentet. Vi lägger ut det på remiss och Torsten får i uppdrag att presentera det för rektorerna. Hur ska det sedan förankras? Hur säkerställer di att alla pedagoger verkligen utbildas?

Torsten T bekräftar det Anette säger kring att det fortfarande skiftar för mycket vad eleverna har med sig för faktiska förkunskaper, praktiska kunskaper och förmågor till gymnasiet. Personalsituationen är även en försvårande faktor, det är attraktivt med No och mattelärare svårt med kontinuitet för eleven när pedagogerna allt mer rör sig mellan tjänster. Vi förde en diskussion kring detta. Vidare berättade Torsten att Vägga ansökt om medel för ett fjärde år för teknikprogrammet med inriktning på energiteknik och energidistribution och energiomvandling. det är en större andel elever som söker N och T-program än tidigare år, däremot är det tyvärr färre sökande på yrkesprogrammen. Torsten kommer att lämna över till Åsa Wyndham, som tar Torstens plats i gruppen.

Torsten B berättade om salsningen med programmering på fritids som ett led i den kommande IKT-satsningen.

Eva berättade om snilleblixtarna, om utbildningar i NTA och satsningar framöver.
Sara tydliggjorde den röda tråden i Kreativums teman. Hon pratade om programmering och om stegringen från humlor för förskola till åk 1, vidare till WeDo för åk 1 – 5 och sedan med vidareutveckling till de nya Legorobotarna EV3 för åk 5-9 + gymnasiet . De gamla Legorobotarna finns nu till utlåning till skolorna med programvara till. Sara berättadepom PI dagens program och att det finns platser kvar på Vetenskapsteatern. Vidare är det nu klart att EOns energiutställning blir kvar hela våren på Kreativum. Det finns även platser kvar på Förskolans fortbildning i kemi. Sara påminde att vi åter fått chansen i Karlshamn att stå som värd för inspirationsdagen kring Jordens klimat, ett arrangemang av KVA i samarbete med Skolverket. Detta sker på Kreativum den 27 april. En glädjande nyhet är att det blir Teachers Night den 11 oktober för förskolepedagoger på Kreativum, och den 12 oktober för grundskolans pedagoger.

Sara visade WeDo-programmering.

Mattias Holmesson visade sitt bildspel kring resultatanalys för NO och teknik i ett ”rödatråden-perspektiv” för vår kommun. Statistiken inbjuder till intressanta diskussioner som måste föras, både i vår grupp och i andra forum. Vi kunde se att generellt sätt ligger NO ämnena under det genomsnittliga betygsvärdet. Detta ger frågor som är viktiga att analysera och diskutera. Vi har ett tydligt uppdrag att öka måluppfyllelse och att öka likvärdighet. Hur kan vi förbättrqa detta arbete i kommunen? Diskussionerna fortsätter på nästa möte som vi håller 17 maj 14:00 – 16:00 på Kreativum.

Mötet avslutades.

 

NT-möte på Prästslätten förskola 20 oktober 14:00 – 16:00.

Dagordningen:

# Mötet öppnas och alla hälsas välkomna

# aktuell information

# NTA sammanställning

# Ögonblick av lärande

# Länsstyrelsen, nytt projekt

# projektmedel, SMILE

# övriga frågor

 

Närvarande: Torsten Tenland,  Monica Lindblom, Ingrid Lindfors, Torsten Tenland, Marie Hemmins, Christel Svensson, Eva Bång, student Anna, Eva Eriksson

 

Alla hälsades välkomna till dagens möte och vi presenterade gruppens syfte för vår gäst.

 

Vi gick laget runt för att alla skulle få möjlighet att lyfta aktuella frågor från respektive verksamhet. Torsten Tenland berättade att på gymnasiet ligger fokus på mattelyftet och av den anledningen är aktiviteter kring NO ämnen ligger för tillfället något lägre i prioritet.

Torsten berättade vidare att det är något färre nya elever på NT programmen men att det ligger i proportion till det minskande elevantalet.

Monica berättade om att hon för tillfället testar ett nytt koncept i teknikundervisningen.

Hon genomför teknikundervisning i 40 minuterspass där hon lägger grundar (teknikens uttrycksformer, material, verktyg, skisser) men lämnar de större projekten till att genomföra i klassen. Detta görs i en grupp under 5 veckor för att sedan genomföras i nästa grupp. Det har fallit väl ut.

Hur sprider vi goda tankar till andra skolor? Eva föreslår pedagogiskt café alternativt workshop kring teknikplanen. Marie och Torsten lyfter en tanke i rektorsgruppen om att förlägga workshops på respektive skola. Om intresset är svalt samlar Eva till ett pedagogiskt café på Kreativum där samtliga skolor istället bjuds in.

 

Monica berättade också att hon ska till Stockholm i november för en NTA-dag kring den nya tekniklådan som hon var med och provade ut för två år sedan. Tanken är att Monica ska bli utbildare för den lådan.

 

Ingrid berättade att det fungerar bra för eleverna på grundsärskolan på Stenbacka att gå ut i verksamheten i just NO-ämnena. Ingrid upplever att NO och teknikundervisningen håller en god nivå och hon berömmer pedagogerna som hon upplever kunniga och välförberedda.

 

Ingrid  hyllade även filmerna Problemlösarna som görs av Teknikföretagen. Filmerna kring olika tekniska yrken fångar eleveras intresse.

 

På Stenbacka genomförs nu ett miljötema med titeln “Spelar roll”, ett tema med helt schemabrytande aktiviteter kring hållbar utveckling.

 

Torsten berg bekräftar det som även gällde för gymnasiet; att pedagoger på F-6 i stor  utsträckning går läs- och mattelyft och har därför fullt upp, så det finns inte riktigt utrymme för att gå på andra utbildningar.

Vidare berättar Torsten att NTA-lådorna används och inställningen är positiv.

Som skolledare upplever man ofta att man fastnar i de administrativa bitarna mer än i det pedagogiska, vilket är ett hinder för utvecklingen.

 

Marie lyfter frågan hur  läs- och matematiklyftet fungerar i förhållande till vår grupps utvecklingsarbete? Hör förbereder vi en-til-en satsningen i kommunen?  Skulle det kunna göras tillsammans med lyften som pågår?  Hur får vi ihop de olika delarna? Hur utvecklar vi pedagogiken i de olika ämnena i samspel med varandra?

 

Gruppen hade en lång diskussion kring pedagogikens utveckling i och med teknisk utveckling och i relation till tekniska förtsättningar. För många pedagoger i kommunen gick luften ur när det inte blev något av satsningen som vi förberett oss för.

 

För gruppen är det bra att känna till att Ija Åberg, arbetar halvtid med ett REDA (regional digital agenda)- projekt som ska göra en förstudie hur vi kan samverka i regionen för att Blekinge ska bli ett digitaliserat län. Marie föreslår att gruppen ska bjuda in Ija till ett möte.

 

Marie hade ett möte med Kerstin Eriksson (energimyndigheten) som arbetar med hållbarhetsfrågor.Kerstin letar efter nya medel/finaniseringsmöjligheter till projekt.  Rapporten kring ungas behov att lära mer om hållbar utveckling hittar du här.

http://www.miljorapporten.se/9663.html#  

Notera att i Karlshamns kommunprogram Kompassen finns ett mål att vi ska arbeta för hållbar utveckling..

 

Marie lyfter även att vi har ett fastlagt åtagande att vi ska bli bättre på Resultatanalys i kommunen, att analysera, återkoppla och göra insatser för förbättring.  Marie föreslår därför att Mattias Holmesson inbjuds till nästa möte för att presentera statistik kring hur det ser ut i kommunen. Hur presterar eleverna ur ett röda tråden perspektiv? Resultat? Betyg? Vilka andra mätpunkter/indikatorer kan vi studera?

Hur många söker från de olika högstadieskolorna till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar i gymnasiet

Kan vi hitta andra typer av indikatorer kring innehållet i teknikundervisningen?

Våra insatser ska leda till resultatet ökad måluppfyllelse.

Vilka insatser gör vi?

Vilka resultat ser vi?

 

Christel, Eva och Anna berättade om arbetet på Prästslättens förskola. Man har genomfört Workshop kring QR-koder i förskolorna med hjälp av Tornets personal.

Christel önskar att QRkoden ska ses som ett naturligt pedagogiskt redskap där barnet blir delaktigt i informationssök, dokumentation och presentation.

 

I förskolan arbetar pedagogerna med att gestalta olika roller för att fånga barnens intresse; en Experimenthäxa dom älskar naturvetenskap, en matematikmullvad och ett språktroll..

 

Vidare berättar Christel att under våren arbetade man en del med programmering.

 

Eva påpekar att Kreativums utbildningar har varit oerhört uppskattade och har bidragit till mer arbete med NO och teknik i förskolan.

 

Eva E ber Christel att undersöka hur det ser ut med användningen av NTAlådan på de olika förskolorna i kommunen. Eva B berättar att den används med jämna mellanrum på Prästslättens förskola.

 

Eva informerade om utbildningar som genomförts i kommunen i höst. Vi diskuterade att det kan vara dags att sammanställa ett rekommenderande dokument om vilka NTA-lådorn man bör arbeta med i resp årskurs. Eva arbetar vidare med det.

 

Eva presenterade en sammanställning av användningen av NTA-lådor F-6. Statistiken väckte flera frågor. Torsten tar upp detta på rektorsgruppens möte.

 

Eva informerade om ett nytt projekt tillsammans med länsstyrelsen där viss samverkan ska ske med länets NTA-samordnare.

 

Eva bad alla sprida informationen om satsningen “ögonblick av lärande” på bloggen.

 

Nästa möte blir 8/3  14:00 – 16:00 på Möllegårdens skola.

Marie Hemming inbjuder Mattias Holmesson till detta möte.

Nästkommande möte inbjuds Ija Åberg.

 

 

Torsdag 28 maj 2015 klockan 14:00 – 16:00 på Väggaskolan

Närvarande: Patrik Erixon, Torsten Berg, Eva Bång, Christel Svensson, Anette Persson, Marie Hemming, Monica Lindblom, Eva Eriksson.

 

Vi inledde mötet med en rundvandring i de nyrenoverade kemilokalerna på Väggaskolan. Det är alltid inspirerande att se nya miljöer.

 

Maria Trymell kunde tyvärr inte närvara. Eva förde vidare viss information från Kreativum. Bland annat kommer det en satsning på workshop/seminarium kring Digital teknik att ske under Teachers Night 6 oktober. Detta görs i samarbete med AV Media Skåne. Planering är igång, IKT-pedagoger och Eva inbjudna till Kreativum för samverkan.

 

Vi diskuterade hur vi driver utveckling när vi har känslan av avveckling. Här diskuterade vi hur pedagoger kan stötts i att bedriva utveckling av pedagogik, ämnesinnehåll och didaktik. Kompetensen är så avgörande för en god undervisning. Hur lockar vi pedagoger med rätt kompetens till vår kommun?

 

Christel och Eva påpekar att förskolan har så positiva erfarenheter av vår NTsatsning de senaste åren..

Anette instämmer och beskriver hur högstadiet upplever att eleverna har mer kunskaper med sig sedan vi började satsa på NT i vår kommun. Vi talade om hur NTA påverkar elevernas grundkunskaper positivt och utvecklar färdigheterna. Torsten bifaller och poängterar att det var just detta som var det önskvärda målet när vi gick in i satsningen. Nu måste likvärdigheten för alla kommunens elever stärkas ytterligare.

 

Rektorernas inställning är oerhört viktig för att pedagogerna ska stöttas i sitt uppdrag. Eva tar på sig att göra en sammanställning av antalet utlånade NTA- lådor, hur de lånas ut, vilka skolor som använder dem, hur många elever som får möjlighet att använda dem etc och Torsten resp Christel presenterar sedan detta för rektorsgruppen i början av hösten. Målet är att visa på önskad likvärdighet för alla elever..

 

Eva visade mycket kort hur det kan komma att se ut när NTA satsar på två digitala teman, Rymden och människokroppen. Eva kommer att fungera som utprovare för tema Människokroppen under hösttterminen.

 

Eva vidarebefordrade två inbjudningar; Seminarium kring Lärande för hållbar utveckling 10 juni 13.00 – 16.30 på Kreativum samt DELTA samverkan med Näringslivet, en workshop/föreläsning i Ronneby samma datum.

 

Ögonblick av lärande, vår senaste satsning för att uppmana pedagoger att dela med sig av tips och pedagogiska tankar, går mot sitt slut. Imorgon är det sista dagen för att lämna in bidrag. Eva har fått tre fina priser av Kreativum som kommer att lottas ut bland de deltagande förskolegrupperna och klasserna.

 

Marie hade infromation kring projektmedel SMILE men på grund av tidsbrist så tar vi deti i oktober

 

Eva berättade kort om den inspirerande Filip LIndgren och fossilerna kring Ivösjön.

Läs mer på hans hemsida

http://www.fossilforum.se/priser-och-kontaktuppgifter/

eller på Bromöllas hemsida

http://www.bromolla.se/Tourism/Havsdrakarnas-Hus/

 

Nästa möte blir på Prästslätten förskola 20 oktober 14:00 – 16:00.

Dagordningen:

# Mötet öppnas och alla hälsas välkomna

# Gäst Maria Trymell, ny pedagog på Kreativum presenterar sig

# aktuell information

# NTA Digital

# DELTA näringslivssamverkan

# Lärande för hållbar utveckling

# Ögonblick av lärande

# Kreativumpriset

# projektmedel

# övriga frågor

# nästa möte

 

10 februari 14:00 – 16:00 på Bodestorpskolan

Närvarande: Torsten Berg, Torsten Tenland, Eva Bång, Ingrid Lindfors, Agneta Svensson och Eva Eriksson

Mötete öppnades och alla hälsades välkomna.

Vi tog ett varv och delade information från våra olika verksamheter. Torsten Berg berättade om hur arbetet med händelsebanor har utvecklats och hur man har jobbat vidare med detta även efter avslutad utmaning – precis så som vi ville ha det. Torsten berättar också hur NTA uppskattas mycket av pedagogerna. Nu och under våren ligger mycket fokus på IKT och på att utbilda pedagogerna och inspirera kring pedagogiska möjligheter med den digitala tekniken. Även fritids har projekt kring IKT. På Bodestorpsskolan har man arbetat mycket med olika digitala uttrycksmedel och arbetssätt som filmer, QR-koder etc.

På gymnasiet har det under en period varit krävande men intressant att anpassa undervisning då Kemi (lab)-lokalerna har varit under ombyggnad. Nu ska det bli spännande att de snart är färdiga att börja använda. Torsten Tenland berättar om hur Magnus Göransson kommit in med ny energi och nya tankar kring programmering och teknikämnet. Mycket positivt.

Eva Bång berättar om hur förskolan allt mer använder sina I-pads, till exempel genom att använda sig av QR-koder. Eva berättade också om en utbildning i Ronneby som vi hoppas kan nå spridning på hemmaplan. Vi behöver fortfarande bli bättre att sprida våra kunskaper i organisationen.

Ingrid berättade om särskolans verksamhet och hur det fungerar med samarbetet med NO- och teknikprofilen. Det är värdefullt att särskolans elever kan delta i lektionerna på genomgångar och experiment och sedan vid behov återgå för att bearbeta materialet i mindre grupp. Ingrid poängterar också att forskarfredag är ett bra koncept. Ingrid betonar hur viktiga IKTpedagogerna är för att arbetet med en-till-en-datorerna ska fungera.

Agneta är bekymrad av bristen på teknik, i stort sett inga datorer eller I-pads finns tillgängliga i verksamheten i förskoleklassen i nuläget.  Arbetet med NTA fungerar bra.

Eva informerade om NTA. Två nya teman är redan igång; Jämföra och mäta för förskoleklass samt Förändringar, ett kemitema för åk 2, 3. Under våren kommer även utbildningar i det nya temat Matens kemi. NTA satsar på digitala läromedel och Eva hoppas vara en av dem som får vara med och utveckla temat Människokroppen.

Eva sjösätter en ny utmaning på bloggen: ” Ögonblick av lärande”. Vi vill uppmana pedagoger att skicka in ett eller flera foton av något arbete med barn/elever/ungdomar där lärande pågår. Ett foto med en kortare bildtext till räcker att dela med sig av ett ögonblick av lärande. Pris/priser lottas ut till någon/några av de barngrupper/klasser/ pedagoger som skickar in.

Vi diskuterade möjligheten att söka projektmedel, exempel SMILE. Frågan bordlades med uppmaning att fundera till nästa möte.

Gruppen diskuterade vidare visioner för samarbete med näringslivet.

Nästa möte är 28 maj på Väggaskolan då vi får titta på de nyrenoverade lokalerna. Torsten Tenland tillfrågar Magnus Göransson om han vill delta och dela med sig av sina tankar kring samarbete med näringslivet.

 

2 december 2014 på Exotisk värld/Kreativum

Närvarande: Torsten Berg, Torsten Tenland, Marie Hemming, Eva Bång, Monica Lindblom, Christel Svensson och Eva Eriksson

Mötet inleddes på Exotisk värld där Manfred visade oss runt och guidade oss på ett utomordentligt intressant vis. Vi fick med oss både upplevelser, nya kunskaper och tankeställare därifrån.

Mötet fortsatte bara mycket kort på Kreativum där Tina var med. Vi diskuterade kortfattat vad det kostar att besöka/få besök av Manfred samt hur de olika avtalen kan se ut.

Eva berättade kort om qr-koder och lärdomar från inspirerande pedagoger sedan sist. Se inläggen på bloggen.

Tina informerade kort om vad som är på gång på Kreativum, se deras hemsida.

Det händer mycket nytt kring NTA. Utbildningar på gång men även pedagogiskt café kring hållbar utveckling.

Kommande möten planerades in 10/2 och 28/5 2015.

 

9 september 2014 på Stenbackanavet

Närvarande: Ola Hallberg, Marie Hemming, Torsten Tenland, Eva Bång, Monica Lindblom, Christel Svensson, Torsten Berg och Eva Eriksson

Vi startade mötet med en spännande rundvandring i den fräscha och inspirerande miljön på Stenbackanavet.

Vi delade information från varandras verksamheter.

Ola berättade om hur man på Stenbacka valt att dela upp pedagogerna så att ett par undervisar i biologi och kemi medan andra undervisar i fysik och teknik. Ola påpekade även hur man ska använda förstelärare för att djupare analysera hur man kan följa utvecklingen i NO-ämnena.

Torsten gladde oss med att meddela att man nu har många elever vid N och T-programmen på Vägga. Nyligen har man inlett en renovering och bygger om kemi- och biologi-salar.

Monica berättade om det stora intresset för händelsebanor på Korpadalen och hur inspirerade kollegorna blivit – både av teknikarbetet men också av att arbeta i projektform/heldagar. Viktigt att tänka på att ge eleverna tid i undervisningen – tid att tänka klart!

Marie meddelade att både förvaltningen och Kreativum känner att samarbetet fungerar bättre än någonsin och att det är glädjande att många förskollärare visat intresse för att gå 15 p utbildningen i samarbete mellan Kreativum och BTH. Marie nämner också vikten av att använda våra förstelärare på ett bra sätt. Marie uppmanar oss att tänka vidare hur vi nu kan utnyttja vår satsning på Händelsebanor för att ytterligare sprida vårt budskap och inspirera. Kreativa ideér, tack!

Eva och Christel berättar också om arbetet med händelsebanor på förskolan. Vi ser fram emot filmer även från dem! Flera förskollärare vill gå utomhuspedagogik-utbildning på Ire! Viktigt! Christel berättade om Tornets spännande arbete med ett NO/teknikrum och hur de använder såväl Tiggy testar som QR-koder.

Torsten berättar om Bodestorps satsning på digital teknik på Fritids, utbildning/inspiration kommer inom kort. Torsten berättar om sina mycket positiva upplevelser av NTA-lektioner och den lärlust och den förståelse som eleverna uppvisar.

Eva informerade om nyheter inom NTA och Kreativum. Kontaktlärarträffen 2 sep var lyckad. Eva delade delar av samma information – se vidare vilken information på startsidan under inlägg från 2 september!

Nästa möte planeras till 2 december 2014.

Dagordningen:

# mötet öppnas och alla välkomnas

#visning av Stenbackanavet

# aktuell information – nyheter

# utmaningen

# övriga frågor

# datum och upplägg för nästa möte

 

6 mars 2014 på Kreativum

Närvarande: Marie Hemming, Monica Lindblom, Agneta Svensson, Christel Svensson, Eva Bång, Torsten Tenland och Eva Eriksson.

Vi inledde mötet med att besöka Unga Forskares utställning på Kreativum och ta del av några av dessa fantastiska elevarbeten. Intressant!

Fokus på mötet var att återkoppla från vårt tidigare möte kring frågan kring behov/förväntningar på Kreativums verksamhet. Monica inledde med att återge vad pedagogerna i f-3 resp 4-6 har nämnt som sina behov. Pedagogerna känner att det behövs fler stationer som visar människokroppen. I nuläget finns många stationer kring våra sinnen men det finns ett behov av stationer som visar på organen och deras funktioner. Trots att vi har NTA-lådan Balansera och väga och att Kreativum har Legoteman så framkommer önskemål om ett temapaket för åk 3 som behandlar kraft och friktion. Intressant! Pedagogerna i F-3 önskar fler NTA-teman och mer kompetensutveckling på Kreativum. Pedagogerna som arbetar i 4-6 påpekar även de att de väntar på fler NTA-teman. De lyfter även behovet av teknikteman som bygger på våra styrdokument. Ett annat önskemål är att Kreativum utvecklar en matematikavdelning som kan inspirera och utveckla, som förebild nämns Navet i Borås.

Christel återger att pedagogerna i förskolan har uppskattat kompetensutvecklingen i tre steg på Kreativum oerhört mycket! Christel lyfter också att förskollärare gärna ser att man kan göra fler besök på Kreativum eller gärna få besök av Kreativums pedagoger ute på förskolan. Även bland pedagoger på förskolan lyfts behovet av fler NTA-teman.

Agneta är tacksam för att få vara del i utprovningen av NTA temat Jämföra och möta tillsammans med Sara som varje vecka kommer ut till förskoleklassen för att tillsammans med Agneta hålla i temat. Inspirerande!

Torsten lyfter frågor från gymnasiets sida och nämner hur värdefullt det är att Kreativum arrangerar evenemang som Unga Forskare, Robocup Junior etc. Viktigt att det får fortsätta! Gymnasiet har varit låsta i utarbetandet av nya kurser och det har upplevts och är stressigt att plocka in teman från Kreativum. Det är en oerhörd viktig tillgång som pedagogerna kan få stöd av men Torsten efterlyser ett närmare samarbete med Kreativums pedagoger och tror att det finns ett behov av att pedagogerna kan besöka klassrummet istället för att eleverna alltid ska bege sig till Kreativum. Torsten lyfter också att det är givande att Kreativum, som har ett kontaktnät, kan bjuda in intressanta föreläsare som kan hålla ett pass för gymnasister och sedan kombinera besöket med en pedagogfortbildning på kvällstid.

Marie återger delar av enkätundersökningen som är genomförs  bland personalen och i samarbete med Linnéuniversitetet. Målet med undersökningen var att ta reda på hur lärarna upplever utvecklingsarbetet och implementeringen av Lgr 11. I vår kommun känner sig lärarna förhållandevis trygga med att tolka styrdokumenten och planera och genomföra undervisning i enlighet med dessa. Osäkerhet finns dock kring bedömning och betyg. Det som lärarna i kommunen (åk 6) uttrycker störst osäkerhet kring är att använda IKT i undervisningen. Kan vi samarbeta kring detta?

Eva har haft ett möte med Helene, projektledare för de nya projekten på Kreativum, och försökte återge delar av den information som delats där. Kreativum har fått medel från två håll, Region Blekinge och Energimyndigheten. Det centrala målet är att utveckla Kreativums verksamhet så att Kreativum står starkare när projekttiden avslutas. Det satsas nu stort på Kreativum och mycket nytt är på gång. Det är intressant att Kreativum satsar på teknikbanor samtidigt som vi i NT-gruppen vill sjösätta en utmaning kring teknikbanor. Det passar som hand i handske och det ska vi samarbeta runt. Eva planerar för ett pedagogiskt café tillsammans med Kreativums pedagoger där vi använder delar av den utbildning som funnits med i projektet Kompetens för framtiden. Kreativum ska utveckla ett tema kring teknikbanor som troligtvis kommer att rikta sig mot åk 4-6.  Kreativum kommer också att utveckla ett tema i Äventyrsteknik med inslag av fysik som ska rikta sig mot de yngre barnen, förskoleålder ex 5 år samt kanske förskoleklass. Det kommer att utarbetar stora teman för gymnasiet som handlar om Energi med olika utgångspunkter. Dessa teman kommer sedan på sikt att kunna omarbetas för att fungera även för högstadiet. Programmering av viktigt och planen är att det ska utvecklas nya teman kring programmering. Ett tema för de yngre barnen, troligtvis 4-7 år som ska lägga grunden till förståelse för programmering samt ett tema för de äldre eleverna i åk 4-6 där man ska använda sig av Ardoino för programmering. En stor del av de nya satsningarna handlar om Hållbar utveckling och knyts till vetenskapsteater. I samarbete med Sandelius ska det utformas teater som ska handla om viktiga hållbarhetsfrågor. Det är tänkt att detta ska bli nya teman för åk 4-6 där teater kombineras med diskussion. Här måste vi samarbeta med Ire, HUT och NTA. Kerstin Eriksson på Energikontor sydost har träffat Åsa Willander Strömberg för att diskutera möjligheterna till ett projekt på Möllegårdens skola. Andreas Holmberg från Kreativum ska eventuellt också kopplas till det projektet. Kretivums nya projekt förväntas också leda till utökat samarbete med näringslivet – vilket kan bli en viktig del för utvecklingen av NTA. Viktigt att nämna är också att Kreativum i samarbete med BTH kommer att ge en poänggivande kurs i naturvetenskap och teknik som riktar sig mot förskolans pedagoger.  Ytterligare planeras för en inspirationskväll för pedagoger kring IT/data/programmering/lärstilar som väntas äga rum under hösten. Samarbete är inlett med Svensk talteknologi och Ija Åberg.

Det var alltså mycket information som måste smältas och funderas vidare kring. Vi behöver bli bättre på att hitta vägar för att kommunicera mellan kommunens pedagoger och Kreativum. Informationskanalerna är fortfarande inte så öppna som vi vill. Därför vill Helene och Eva ha kontinuerliga träffar för att utveckla samarbetet mellan Kreativum och kommunens NT-grupp. Helene och Eva vill också samarbeta mer kring kommunens NT-blogg. Visionen är att tydligggöra för pedagogerna vilket stöd de kan få och vilka resurser som finns att tillgå när de arbetar med olika delar av styrdokumentens centrala innehåll.

Under vårt möte var målet att vi skulle besluta om ramarna för vår utmaning till kommunens barn och ungdomar. Vi hann inte riktigt med detta och Eva kommer att skriva samman ett förslag som alla gruppens medlemmar ska reagera på via mail. Målet är att sjösätta utmaningen under mars månad!

Mötet avslutades och datum för nästa möte kommer senare.

 

Dagordningen:

# mötet öppnas och alla välkomnas

# förväntningar och behov kopplat till Kreativums projekt

# utmaning på bloggen – firande

# övriga frågor

# datum för nästa möte

 

21 januari 2014 på Norrevångskolan

Närvarande: Anette Persson, Marie Hemming, Monica Lindblom, Ingrid Lindfors, Agneta Svensson, Christel Svensson, Eva Bång, Ewa Kristensson, Torsten Berg, Torsten Tenland och Eva Eriksson.

Särskilt välkommen Agneta till ditt första möte!

Anette visades oss runt i de relativt nyrenoverade lokalerna på Norrevång. Preprum, rullarkiv och undervisningssalar. Mycket inspirerande! Miljön är inbjudande, rymlig och inbjudande.

Vi presenterade oss noga eftersom Agneta deltog för första gången och vi hade besök av Ewa Kristensson.

Vi delgav erfarenheter från våra olika verksamheter.

Torsten påpekade att det är bra med en blänkare om möjligheten att prenumerera på inläggen på vår blogg. Denna blänkare kan lämpligtvis sändas till rektorerna för vidarebefordran till all personal.

Anette berättade att hon upplever det mycket positivt att ämnessamverkan har ökat på Norrevång efter deras stora miljötema med fokus på teknik förr och nu i ett energiperspektiv (delar av NTA tema Energi och hållbar utveckling). Det är positivt när flera ämnen samverkar och jobbar mot förmågorna i ett gemensamt tema. Lärarna har varit mest positiva. Det tar dock mycket  tid i anspråk men det är ett prioriterat utvecklingsområde att jobba vidare med.

Marie berättade att Kreativum har fått medel för två nya projekt. Imorgon 22 januari deltar Marie på ett första möte tillsammans med Kreativum om innehållet. Ewa och Marie påpekar att det är viktigt att vi i vår grupp på ett mycket tidigt stadium lyfter vad som är relevant för vår undervisning för att kunna påverka inriktning och fokusområden. Kreativums pedagoger är intresserade av ett samarbete men måste få tydliga signaler i god tid om de ska kunna ta hänsyn till detta. Nytt möte med Kreativum är 17 mars. Vid vårt nästa möte är detta den ena stora diskussionspunkten. Den andra är utmaningen i samband med Karlshamns jubileum, se nedan.

Ewa påpekade att alla bör känna till Christer Fuglesangs besök på Kreatium 13 mars. Inbjudan finns på bloggen!

Marie berättade också om Stenbacka Navet som är under uppbyggnad. Där byggs ett ”Sinnenas rum” i samarbete med särskolan. Marie påpekade hur intressant det är att studera hur våra lärprocesser påverkas av inlärningsmiljön. Kanske något att koppla till bloggen  –  hur vår undervisning kan utvecklas och elevernas motivation/måluppfyllelse kan påverkas av varierade sinnesintryck. Ingrid och Anette drog parallellerna här till den oerhört inspirerande miljön som finns på Navet i Borås och hur den inbjuder till engagemang och intresse.

Torsten berättade om att det finns ett förslag på Tekniksommar för ungdomar som gått ut åk 8. Satsningen görs för att stimulera intresset för teknik. Modellen efterliknar den modell som Olofströms kommun använt sig av med en vecka där ungdomarna kan betrakta tiden som ett sommarjobb med lön (800 kr).

Monica berättade inspirerande om arbetet med åk 1 där hon arbetar med tydlig struktur; ställa hypotes, genomföra undersökning och analysera resultat. Monica är på gång att arbeta med pneumatik med åk 1 – spännande! I år 1 – 3 arbetar man mycket med NTA- lådorna.

Ingrid berättade om arbetet på särskolan. Under hösten var fokus på den stora satsningen Höstförsök, något som uppskattades av både elever och pedagoger. Idag blev det aktuellt att mäta ljud och Torsten tipsade snabbt om appen Buller.

Agneta berättade att även i förskoleklass vill man mycket gärna arbeta med NTA-lådorna. De upplevs som mycket bra. Torsten inflikade samtidigt att han genomfört många lektionsbesök och att de lektioner som han upplever hålla högst nivå är ofta lektioner där man arbetar med NTA. Strukturen på lektionerna är tydlig och elevernas engagemang och intresse är så glödande stort. Vi hoppas på resurser att köpa in lådor. Vi avvaktar budget. Ewa gav klartecken att köpa in tre lådor omedelbart Jämföra och Mäta, Förändringar och Kemiförsök. Sven, Sara och Eva har gått temautbildningar på dessa lådor och kan börja att arbeta med dem. Eventuellt avvaktar vi med Matens Kemi tills lådan är reviderad.

Torsten påpekade så klokt att vi behöver hålla våra satsningen på spetsutbildning till särskilt intressarde elever på agendan. Hur uppfyller vi våra förhoppningar och mål här?

Christel informerade om att Tornets förskola startats upp igen. Vid rekryteringen av personal sökte man aktivt efter individer med särskilt intresse för digitala medier och sociala medier kontra uteförskola. Tanken finns att på sikt går ut till föräldrar om denna särskilda inriktning. De är så viktigt att pedagogerna i förskolan tar tillvara tillfällena att uppleva och observera naturvetenskap och teknik och att använda den moderna tekniken. Flertalet pedagoger har gått utildning i att använda I-pad i den dagliga pedagogiska verksamheten.

Eva B berättade att det händer mycket – många pedagoger arbetar med det som utbildningarna på Kreativum har bearbetat. Draken Berta hänger med och dyker upp i NTA tema Luft och Vatten.  Eva berättade också att hela Prästslättens förskola har ett Pippi-tema och att de har bestämt att de ska bygga ett piratskepp. Brädor är beställda!

Kul att några av pedagogerna på Prästslättens förskola skall hålla i en programpunkt på Kreativums sora Knytkalas.

Torsten B berättade att fritids på Bodestorpsskolan har börjat samarbeta med Kreativum och kommer att delta i Finn Upp. De har arbetat med hela konceptet Finn Upp och det fungerar bra på fritids. Torsten belyser att arbetet med ”röda tråden” har legat nere ett tag och nu behövs det verkligen igen. Torsten T belyser ett bra exempel där en lärare på en F-6 skola tog kontakt med Patrik E för att ställa en fråga (fysik). Patrik arbetade med frågeställningen med sina elever och återkopplade sedan till pedagogen och dennes klass. Spännande arbetsform som var givande för båda parter.

Torsten B berättar också att de på Bodestorp valt att prioritera HUT under våren. En apt-träff är planerad på Ire och den ska lyfta inköp av varor ur ett hållbarhetsperspektiv samt sortering i slutändan.

Eva lyfte behovet av en teknikplan för åk 4-6. Det bör prioriteras och Eva försöker hitta tid för detta.

Torsten T berättade lite om hur arbetet på gymnasieskolan nu börjar sätta sig med alla de nya kurserna. Biologin har fått en väldigt liten del och saknas helt i vissa kurser. De arbetar med frågan hur de fördjupningskurserna att fungera, i nuläget kommer de inte igång eftersom underlaget är för litet. Positivt är att en-till-en satsningen har förändrat arbetssätten. Flipped classroom används flitigt, särskilt i kemiundervisningen. Ombyggnad av lab-salarna är på gång.

Eva visade en trailer som skulle kunna användas i en utmaning till kommunens barn, ungdomar och pedagoger i samband med kommunens jubileum. Vi diskuterade ideén att utlysa en utmaning/tävling. Start i samband med inbjudan till nytt pedagigiskt café och inbjudan via bloggen.Detta kan ske i mars. Avslutning i samband med kulturnatten. Vi diskuterar detta vid nästa möte.

Nästa möte torsdagen 6 mars 14:00 – 16:00. Eva undersöker möjligheten att vara på Kreativum.

 

Dagordningen:

# mötet öppnas och alla välkomnas

# vad är på gång ute i våra verksamheter – alla får delge information från olika verksamheter

# Utmaning på bloggen – firande

# NTA

# Kontakter; Linnéuniversitetet, Teknikcollege, Energikontor Sydost, Tekniklärare, Kreativum

# Övriga frågor

# Datum för nytt möte

 

 19 september 2013

Närvarande: Patrik Erixon, Christel Svensson, Ola Hallberg, Eva Bång, Ingrid Lindfors, Anette Persson, Monica Lindblom, Marie Hemming och Eva Eriksson.

Alla hälsades välkomna till mötet.

Vi var samlade i en av fysiksalarna på Väggaskolan och Patrik började med att berätta om lokalerna. Patrik visade sedan lite av det undervisningsmaterial som används samt berättade något om de nya kursplanerna på gymnasiet. Inspirerande! Tack Patrik!

Christel och Eva rapporterade kort om den tematräff som anordnats för de förskollärare som gått temautbildningen NTA Luft. Det var ett uppskattat möte där dels den genomförda enkätundersökningen om NTA i förskolan diskuterades och dels gav tid för förskollärarna att dela erfarenheter med varandra. Flera förskollärare efterfrågade ett forum där man kontinuerligt kan dela erfarenheter och hämta inspiration. Beklagligt nog hade inte tillräckligt information nått ut som vi tänkt och hoppats utan bloggen kom som en nyhet för flertalet förskollärare. En nyhet som mottogs med glada tillrop.

Bloggen har ett ökande antal besökare och vi kan notera att allt fler återvänder till bloggen, vilket är glädjande. Dock ser vi fortfarande att nyttjandegraden borde ökas för att bloggen ska fungera som vi tänkt oss.

Vissa flikar på bloggen förändras för att ytterligare öka strukturen. Fliken för utenätverk tas bort medan en underflik för tips på bra dataprogram och appar läggs till.

Eva kommer att informera på kommande rektorsmöte för att vädja till rektorerna att lyfta informationen igen ute på skolorna. Christel har nyligen lyft informationen för förskolecheferna på deras möte och de har lovat att ta upp informationen ute på förskolorna.

Marie undersöker möjligheterna att skapa riktade informationsmail.

Kvar står det stora problemet; alla vill få ta del av inspiration men hur får vi alla att dela med sig av sina egna tips och erfarenheter?

Vi diskuterade olika vägar att på något sätt genomföra ett evenemang kring bloggen i anslutning till kommunens jubileumsfirande nästa år. Ett förslag är att arbeta vidare på temat teknik och enkla rörliga mekanismer. En utmaning med inspirerande filmer läggs ut på bloggen och elever i olika stadier erbjudas att komma med lösningsförslag som sänds in exempelvis genom korta filmsnuttar eller foton. I anslutning till detta är en avslutande happening möjlig för att skapa intresse oc h engemang kring detta. Marie föreslår Victoria Dyring. Marie undersöker möjligheten att budgetera medel för ett avslutningsevenemang. Eva undersöker möjligheter eller begränsningar i tekniken kring bloggens användande.

Hela gruppen delade kort erfarenheter i våra olika verksamheter. Eva och Christel lyfte hur uppskattat fysikfortbildningarna från Kreativum har varit och hur bra förskollärarna utnyttjat detta och spridit detta på Prästslättens förskola. Mycket händer på förskolan och mycket teknik synliggörs – bland annat har musikinstrument tillverkats. Ingrid berättade hur nöjda särskolans pedagoger har varit med NTAutbildningarna och hur bra det arbetet har fungerat med eleverna. För tillfället arbetar de med forskarfredags nationella projekt med att dokumentera höstträd. Ett strukturerat och bra arbete. Anette berättade om Norrevångskolans nya satsning på verkstad och teknik (under så kallad profil-tid) och hur eleverna uppskattat detta. Anette nämner också hur positivt det är att samarbetet mellan SO och NO ständigt ökar och pedagogernas växande vilja att arbeta tematiskt, exempelvis kring miljö. Ola instämmer i hur positivt det är att se hur stor utveckling som sker i undervisningssituationen och hur pedagogerna allt mer använder sig av nya undervisningssätt som tilltalar eleverna. Monica berättade kort om arbetet med enkla rörliga mekanismer – titta på bloggen under inspiration F-3. Marie tvingades åter beklaga det kärva budgetläget och hur tråkigt det ät med alla goda idéer som hindras av brist på medel. Vi behöver söka andra vägar, exempelvis ansöka om EU medel. Det kan finnas en möjlighet att projekt knutna till digital teknik kan beviljas. Nya samarbetsprojekt med Kreativum där vi gemensamt söker medel borde redan varit på ansökningsstadiet. Marie har påbörjat samtal.

Marie lyfte åter möjlighet att lära av Linnéuniversitetets nätverkstänkande. Eva tar kontakt med dem.

Anette poängterade i vår kommun finns väldigt många pedagoger som har mycket att dela med sig av och som kan inspirera andra. En tanke kan vara att tänka i workshops med rödatråden perspektiv där varje enhet förvänts bidra med innehåll. Patrik instämmer att det är i mötet mellan engagerade pedagoger som utbyte och inspiration flödar.

Eva informerade om rymdföreläsningen på Kreativum samt Forskarfredag,

Eva informerade kort om enkäten som genomförts kring arbetet med NTA i F-6. Pedagogerna är mycket nöjda med NTA och vill se en fortsättning. En ansökan om fondmedel är på gång. Det är inga stora summor som krävs för att införskaffa nya lådor och det är beklagligt att vi nu står stilla. Eva och Sara (pedagog på Kreativum) kommer att gå temautbildning på en nya låda som vi framöver hoppas kunna köpa in framöver.

Förslagsvis ligger vårt nästa möte tisdagen 21 januari 14:00 – 16:00 på Norrevångskolan.

 

Dagordning för möte 19 september 2013

OBS på Väggaskolan

# mötet öppnas och alla välkomnas

# vad är på gång ute i våra verksamheter – alla får delge  information från verksamheter

# bloggen

# NTA F-6 Enkät, vad händer?

# Övriga frågor

# Datum för nästa möte

 

30 april 2013

Närvarande: Monica Lindblom, Patrik Erixon, Anette Persson, Marie Hemming och Eva Eriksson

Mötet öppnades och vi diskuterade problematiken kring att så få av gruppens medlemmar kunde delta. Vi upplever att det är en mager uppslutning och det blir ett problem när flera delar av vår verksamhet inte är representerade. Varför prioriteras detta möte bort?

Vi lyssnade till varandras lägesrapporter och tankar.

Patrik berättade om gymnasiets arbete med nya spännande kursmål. Han upplevde att de länge legat stilla i startgroparna  men nu känner de att de kan satsa på naturvetenskapen. Det är spännande med de nya kursproven som kommer och resurscentrum är äntligen på gång med stöd så att de kan få en fingervisning om vad eleverna verkligen förväntas kunna i de nya kurserna. Patrik lyfte åter frågan att lärarna känner att de behöver ha mer input kring undervisning i väder och klimat. Eventuellt har de lyckats knyta kontakter med F17 så att de kan komma dit för att arbeta med meteorologi.

Anette berättar att på Norrevång är de mycket intresserade av att arbeta med NTA materialet  Energi och hållbar utveckling. De upplever att det är ett mycket bra material som gör det möjligt för ett nära samarbete med So ämnena och som utvecklar de färdigheter som eleverna behöver. Anette poängterade att de uppgifter som finns i pärmen var liknande de uppgifter som eleverna nu mötte på de nationella proven i SO. Vi hoppas verkligen att våra andra högstadieskolor också vill arbeta med materialet. Eva undersöker när det kommer fler temautbildningar i ämnet så att vi kanske kan skicka fler på i utbildning. Eva och Marie letar efter möjliga vägar att hitta medel.

Monica berättar att hon upplever att tekniken fått ett uppsving på skolan. Teknikplanen (den hittar du här på vår sida under fliken inspiration / F-3) har gjort det tydligt för pedagogerna och de vill verkligen arbeta med tekniken. Det stora arbetet med att göra pedagogerna medvetna om att de redan jobbar med teknik är gjort och nu kan de utveckla sådant de redan tidigare gjort men inte varit medvetna om att det kan vara teknikundervisning! Gruppens förhoppning är att teknikplanen kan fungera som ett stöd även för våda andra F-3 skolor i kommunen. Den bör spridas! Här har rektorerna ett stort ansvar. Eventuellt kan Monica och Eva komma till ett rektorsmöte för att visa planen. Eva har fortfarande en förhoppning om att en liknande plan för 4-6 resp 7-9 kan arbetas fram.

Marie berättar att arbetet på förvaltningen skuggas av vår ansträngda budget. På den ljusa sidan har vi vår nya förvaltningschef Ewa Kristensson som visar att hon vill ha en tydlig agenda och vill arbeta med systematiskt kvalitetsarbete.

Eva och Anette tar upp de nya nationella proven i åk 6 som vi nyligen gjort. Det är viktigt att man analyserar resultaten. Vad är våra elever duktiga på? Var brister det och vad kan vi göra år det? Marie påpekar att rektorerna har ansvar för arbeta med skolutveckling och i detta ligger analysen av resultaten av proven.

Eva fortsatte med att kort berätta om Skolverkets satsning på NT-utvecklare. Av 250 sökande har 171 antagits till NT-utvecklare och ska nu utbildas för uppdraget. Karlshamns kommun sökte inte då inga medel fanns att avsätta. I Blekinge är det Olofströms kommun och Karlskrona kommun som har NT-utvecklare i Skolverkets projekt. Mer information finns under länken:http://www.skolverket.se/fortbildning-och-bidrag/naturvetenskap-och-teknik och en karta över den geografiska spridningen hittar du här: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.197096!/Menu/article/attachment/kommunoversikt-nt-utvecklare.pdf.

Eva visade kort en sammanställning av en undersökning som gjort bland de 75 förskollärare som hösten 2011 gick NTA utbildningen Luft. Syftet med undersökningen var att se i vilken utsträckning lådan används ute i förskolegrupperna, vilka svårigheter man upplever och vilka positiva effekter man ser. Dessutom ville vi undersöka vilka behov av fortsatt stöd som förskollärarna efterfrågar. Denna sammanställning hittar du här: Sammanställning av enkätundersökning NTA LUFT. Marie och Eva kommer att ha ett möte med Christel samt pedagoger på Kreativum den 28 maj. Vi tar tacksamt emot era reflektioner och funderingar innan dess så att vi kan ta med dem på mötet.

Eva informerade kort om NTA för F-6. De två sista utbildningarna kommer i augusti och september -sedan har alla kommunens tre områden haft möjlighet till 6 olika temautbildningar. Det finns en efterfrågan på fler teman. Eva kommer att konstruera en liknande enkät för att utvärdera arbetet med NTA i F-6 och för att se vad pedagogerna har för önskemål inför framtiden. Eva och Marie kommer även att ha ett annat möte med Kreativum där vi diskuterar andra vägar till  att hitta medel för att möjliggöra inköp av fler teman/lådor.  I budgeten finns inga pengar så vi måste leta andra vägar.

Vi tog oss en titt på bloggen. Nytt för idag är en funktion där man kan prenumerera på nya inlägg direkt till maillådan. Det fungerar ännu inte helt men Eva och Mikael arbetar vidare för att det ska fungera bra. Det är kul att se att förskollärarna efterfrågar ett forum där de kontinuerligt kan få tips på experiment och uppgifter att göra i sin barngrupp. Bloggen kan vara precis detta forum. Skulle vi kunna få stöd av Kreativum att de lägger ut tips kontinuerligt? Vi tar upp frågan. Eva visade besöksstatistiken på vår  blogg. Under tiden sista veckan i januari till april har vi haft 427 besök på bloggen varav 338 är olika besökare. Det är alltså mest nya personer som hittar hit, men vi kan se ett fåtal som kontinuerligt besöker bloggen. De flesta besöken kommer från Karlshamns kommun, men vi har även andra som hittar hit från andra delar av Sverige och några besök från USA och UK. Det är fortfarande startsidan med inlägg som är den intressanta sidan. Eftersom vårt mål är att sidan ska fungera som ett forum så måste vi arbeta aktivt för att våra besökare ska komma tillbaka. Vi får hålla ut för det tar tid att etablera sig. Gruppen diskuterade hur inspirationssidan skulle kunna fungera bra om alla hjälptes åt med att bidra med enkla tips och exempel. Överhuvudtaget är det något som vi vill utveckla i vår organisation – lärandet och inspirationen mellan aktiva pedagoger  för vi har så mycket att ge och ta av varandra! Vi lyfte frågan om att göra en uppföljare på happening. Sist skickade vi ut ballonger. Marie ger ett förslag om att vi skulle kunna etablera ett samarbete med RUC Kronoberg och inbjuda till ett virtuellt seminarium, till exempel i teknik. Man får knyta någon sakkunnig från exempelvis högskolan till projektet och sedan inbjuda till ett seminarium – antingen på skolan framför sin dator och/eller i en lokal där man kan samlas. Detta sker då via vår blogg. Mer om RUC kan du läsa på deras hemsida  http://lnu.se/avdelningar/regionalt-utvecklingscentrum–ruc. Vi smälter den spännande tanken och funderar på upplägg.

Projektet Hållbara kliv i Karlshamns kommun står just nu stilla. I vår NT-grupp finns ingen som mäktar att dra igång ett nytt projekt. Eva har vidarebefordrat frågan till gruppen av pedagoger som fungerat som samtalsledare i HUT och förhoppningen finns att någon där vill utveckla tankarna kring projektet. Eva kommer att stötta men är inte tillräcklingt insatt i arbetet på högstadiet eller gymnasiet för att driva en projektgrupp och analysera vilka behov som finns.

Nästa möte blir torsdag 19 september 14:00 – 16:00. Skriv in i almanackan redan nu!

 

Dagordning för möte 30 april

# mötet öppnas och alla välkomnas

# vad är på gång ute i våra verksamheter – alla får kort delge  information

# Skolverkets NT-satsning

# Undersökning kring NTA i förskolan i vår kommun

# NTA F-6 Vad händer?

# Besöksstatistik på vår blogg, ny happening?

# Hållbara kliv

# Övriga frågor

# Datum för nästa möte

 

 

 

 

 31 januari 2013

Närvarande; Eva Bång, Monica Lindblom, Torsten Tenland, Ola Hallberg, Anette Persson, Patrik Erixon, Ingrid Lindfors, Eva Eriksson samt inbjuden Kerstin Eriksson från Energikontor sydost.

Mötet inleddes och alla hälsades välkomna. Dagordningen studerades och vi beslutade att framöver kommer Eva att placera även dagordningen här under fliken Möten inför varje ny träff.

Gruppen kommer från och med nu att benämnas NT-gruppen för att undvika förvirring.

Bloggen var den första punkten på dagordningen. Eva visade att hon stuvat om lite och placerat På gång sidan som ny startsida. Det är viktigt att alla flikar fylls på och hålls aktuella. Alla måste hjälpas åt. För dem som känner sig osäkra på att hantera WP-verktyget finns instruktionsfilmer som Mikael (IKT-pedagog) spelat in. Anette lovade att förmedla dessa. Alla hade inte skött sin läxa; att gå in och lägga till sitt namn och sin mailadress under fliken Kontakt samt att gå in under fliken gruppens medlemmar och infoga foto. Omläxa! Eva är även tacksam för inspiration och länktips från fler håll. Eva skapar även en flik för boktips.

Eva visade verktyget Google Analytics och hur vi med hjälp av denna räknare kan ta reda på hur många som besöker sidan, vilka sidor som används etc. Är fler intresserade kan man få tillgång till tjänsten – be Eva.

En ny web-portal Teknik och Natur är utlagd på nätet. Den är initierad av skolverket och tanken är att den skall fungera som samlingsplats för allt som rör undervisning i teknik och natur.

Eva berättade också att Kreativum kommer att inbjuda till nya teknikutbildningar Snilleblixtar. Inbjudan kommer. Sprid.

Aktuell information kring NTA; nu är vi igång även med Mönster och Algebra. Vi hoppas på fler lådor även inom NO och teknik och vi letar finansieringsvägar. Eva vill genomföra en utvärdering av arbetet med NTA där pedagoger som arbetat med lådorna skall få lämna sin synpunkter.

Vår gäst Kerstin Eriksson berättade om hur Energikontor Sydost arbetar och om hur KNUT-projekt Hållbara kliv skulle kunna fungera. Kerstin visade på exempel på hur man genomfört skiftande projekt i andra kommuner. Vi talade om hur bra mål och riktlinjer som finns i styrdokumenten i vår kommun men att vi inte tycker att det når ut hela vägen till den enskilde eleven. Vi måste vara måna om att ge våra barn och ungdomar livstilskompetens för att kunna göra smarta val som harmoniserar med hållbarhetsperspektivet.  Kerstin skickar sin utförliga Powerpoint till alla som deltog på mötet.

Vi beslutade att diskutera frågan vidare om detta kan vara en bra lösning att arbeta vidare med kompetensutveckling och näringslivs-anknytning främst för åk 7-9 och för gymnasiet. Detta kanske kan bli ett projekt som öppnar upp för att pedagogerna jobbar mer integrerat mellan SO, matte och NO/Teknikämnen. En grupp kommer att få i uppdrag att undersöka hur detta kan passa in i de pågående projekten; Ekologiska fotsteg och en önskvärd satsning på NTA Hållbar utveckling.

Nästa möte blir 30 april 14:00 – 16:00.

 

Decembermötet blev framflyttat till 31 januari.

 

22 oktober 2012

Närvarande;

Carolina Spogardh, Anette Persson, Ingrid Lindfors, Eva Bång, Monica Lindblom, Matthias Holmesson, Marie Hemming, Christel Svensson, Torsten Berg och Eva Eriksson samt inbjuden; Mikael Jönsson

 

Mötet inleddes med att alla hälsades varmt välkomna, särskilt de nya representanterna. Vi gjorde en  presentationsrunda.

Dagens möte var ett annorlunda möte då det handlade om att lära oss hantera verktyget WordPress. Under våra tidigare möten har vi haft en ständigt återkommande punkt som handlat om hur vi bäst når ut med information och inspiration ut i verksamhetens alla delar. Nu testar vi i form av hemsida/blogg.

Mikael gick igenom grunderna i hur man hanterar WordPress och vi arbetade aktivt med att skapa inlägg, nya sidor, infoga bilder, länkar och annan media.

Vi konstaterade att det är viktigt att man har en nyare web-läsare för att kunna arbeta i WP. Installera Google Chrome om det inte fungerar med den nuvarande webläsaren.

Alla gruppens medlemmar är redaktörer och har möjlighet att lägga till information, ta bort information och även redigera varandras information.

Vi beslutade att

– göra några strukturförbättringar av bloggens utseende ( dubbla spalter samt tabellform på länktipsen) samt lägga till en del funktioner ( möjlighet att prenumera på nya inlägg, sökmotor etc) . Eva och Mikael ansvarar för detta.

– alla gruppens medlemmar har ansvar för att uppdatera information om sig själv och gärna infoga bild på sig själv samt skriva till sig och mailadress på kontakt-sidan.

– alla gruppens medlemmar försöker hjälpas åt att fylla på information och inspiration.

– att när vi fått en uppdatering om några veckor sprider vi bloggen ut till så många som möjligt. Eva startar mailkedja. Eventuella förslag på happening mottages tacksamt.

 

Nästa möte är onsdagen 12 december 14:00 – 16:00.